Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> ОБЛІК ЗАПАСІВ

ОБЛІК ЗАПАСІВ


І. Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Дайте визначення запасам як об’єкта бухгалтерського обліку.

1.2. Які види вартості запасів можуть використовуватись в їх якості балансової вартості?

1.3. Які витрати включаються в первісну вартість запасів, придбаних за плату?

1.4. Яка вартість запасів використовується в якості первісної при внесенні її засновниками до статутного фонду, безплатному одержанні, придбанні у результаті обміну на подібні та неподібні запаси?

1.5. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів?

1.6. Дайте визначення чистій вартості реалізації запасів та назвіть умову її використання в якості балансової.

1.7. Як відшкодовується різниця між первісною вартістю і чис­тою вартістю реалізації?

1.8. Дайте визначення облікової ціни запасів і назвіть причини її використання.

1.9. Назвіть методи визначення облікових цін, регламентовані П(с)БО № 9.

1.10. За яких умов використовується метод оцінки запасів за ідентифікованою собівартістю?

1.11. Як визначається середньозважена собівартість одиниці запасів?

1.12. В чому сутність методу ФІФО?

1.13. В чому сутність методу ЛІФО?

1.14. В чому сутність методу оцінки за нормативними затратами?

1.15. В якій сфері діяльності використовується метод оцінки за ціною продажу і в чому його сутність?

1.16. Назвіть види виробничих запасів, на яких рахунках ведеться їх облік?

II. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. Підприємством при придбанні виробничих запасів здійснені наступні витрати:

— сплачено, за рахунок короткострокової позики банку, постачальнику згідно з договором купівлі — 10 000 грн;

— сплачено залізничний тариф за перевезення запасів до станції призначення — 900 грн;

— сплачено транспортній організації за перевезення товару від станції призначення до складу підприємства — 300 грн;

— ПДВ — 2240 грн;

— при оприбуткуванні запасів виявлена нестача — 200 грн, в т. ч. в межах норм природних втрат — 150 грн понад встановлені норми — 50 грн;

— нараховано проценти за короткостроковою позикою, яка використана для сплати заборгованості перед постачальником, —

70 грн.

Необхідно: Скласти відповідні бухгалтерські записи та визначити первісну вартість придбаних запасів.

2.2. Наведені нижче дані відображають рух запасів на підприємстві:

Кількість, шт. Ціна за одиницю, грн
Залишки запасів на 01.10.20__ р. 200 2
Придбано 05.10.20__ р. 300 3
Продано 11.10.20__ р. 400 6
Придбано 21.10.20__ р. 200 4
Продано 28.10.20__ р. 200 6

Необхідно: Визначити собівартість реалізованих запасів за

таких методів їх оцінки: середньозваженої собівартості, ФІФО,

ЛІФО.

2.3. Наведена нижче інформація була визначена за даними про стан запасів та результати діяльності підприємства.

1999 рік, тис. грн 2000 рік, тис. грн 2001 рік, тис. грн
Залишки запасів на початок періоду ? ? 225
Собівартість реалізованих запасів 627 621 ?
Залишки запасів на кінець періоду ? 225 216
Вартість запасів, призначених для продажу 876 ? 800
Собівартість придбаних запасів 630 ? 585
Транспортні витрати 13 32 16
Знижки, одержані від постачальників 18 15 7
Вартість запасів, повернутих постачальникам 24 30 14

Необхідно: Відновити дані, яких не вистачає (позначені «?»).

2.4. Для кожного типу помилок в оцінці запасів у фінансовій звітності за 2000 рік визначити влив, які вони мали на собівартість реалізованих запасів та прибуток від реалізації. Можливі види впливу скорочено позначені: В — завищена, Н — занижена, Б — відсутній ефект. Припустити, що підприємство використовувало періодичну систему обліку запасів.

Собівартість від

реалізованих запасів

Прибуток

реалізації

Завищення в оцінці запасів на кінець періоду
Завищення вартості придбаних запасів
Заниження в оцінці запасів на початок періоду
Заниження вартості транспортних витрат
Заниження в оцінці запасів на кінець періоду
Заниження вартості придбаних запасів
Завищення в оцінці запасів на початок періоду

2.5. Підприємством здійснено розподіл транспортно-заготі­вельних витрат, які обліковувались на окремому субрахунку і відносяться до вартості запасів на кінець періоду та витрачених за відповідний період.

Вартість

запасів, тис. грн

Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн
Залишок на початок періоду 450 25
Надійшло за період 150 ?
Списано за період 400 70
Залишок на кінець періоду ? ?

Необхідно: Відновити пропущені дані (позначені «?»).

2.6. Підприємство на звітну дату має залишки незавершеного виробництва, які потребують переоцінки за однією з наступних оцінок, визначеною для кожної одиниці запасів:

Товар 1 Товар 2 Товар 3
Первісна вартість, грн 40 90 65
Очікувана ціна реалізації 35 100 70
Продажна ціна 30 100 70
Витрати на завершення виробництва 5 5 5

Необхідно: Оцінити запаси на кінець звітного періоду та склас­ти, у разі необхідності, відповідні бухгалтерські записи.

ІІІ. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Ниж че наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з запасами. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А Частина В
1 незавершене виробництво А Припущення, що запаси використовуються в послідовності, що є протилежною їх надходженню
2 середньозважена собівартість Б Активи, які утримуються з метою їх подальшого продажу
3 транспортно-заготівельні витрати В Припущення, що вартість запасів складається із «суміші» придбаних запасів та тих, які залишилися на початок періоду
4 ідентифікована собівартість Г Активи, передані іншому підприємству, без передачі права власності на них, для подальшої реалізації
5 обмін на подібні запаси Д Припущення, що запаси використовуються в тій же послідовності, в якій вони надходили
6 товари Е Найменша з двох — первісна вартість та чиста вар­тість реалізації
7 ЛІФО Є Оцінка запасів, які використовуються для виконання спеціальних замовлень
8 ФІФО Ж Активи, які перебувають в процесі виробництва з метою подальшого продажу створеного продукту
9 оцінка запасів на дату балансу З Здійснюється за балансовою або справедливою вар­тістю переданих запасів
10 запаси, передані на комісію І Сума, яка розподіляється між залишками запасів на кінець місяця і запасами, які вибули за місяць

3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на поставлене питання, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

1) Підприємство має наступну інформацію про наявність та рух запасів за період:

Кількість, шт. Ціна

за одиницю, грн

Загальна

вартість, грн

Кількість,

призначена для продажу, шт.

Залишки запасів на 01.01.2000 р. 1000 1 1000 1000
Придбано 07.01.2000 р. 600 3 1800 1600
Продано 20.01.2000 р. 900 700
Придбано 25.01.2000 р. 400 5 2000 1100

1) Яка вартість запасів на 31.01.2000 р. буде відображена у звітності підприємства, за умови, що воно використовує метод оцінки за середньозваженою собівартістю:

а) 2640 грн;

б) 3225 грн;

в) 3300 грн;

г) 3900 грн.

2) Яка вартість запасів на 31.01.2000 р. буде відображена у звітності підприємства за умови, що воно використовує для оцінки метод ЛІФО:

а) 1300 грн;

б) 2700грн;

в) 3400грн;

г) 3900 грн.

2) За даними інвентаризації, яка проведена на кінець звітного періоду, загальна вартість запасів на складі підприємства становить 15 000 грн. Але в бухгалтерії наявні наступні документи:

  • «Товаро-транспортна накладна» про передачу запасів на комісію іншому підприємству на суму 800 грн;
  • «Вантажна митна декларація» про відвантаження запасів іноземному покупцю на умовах поставки ООР (умови ТНКОТЕРМС, за якими обов’язки продавця з поставки виконані, після передачі запасів покупцю в погодженому місці країни імпорту) на суму 1300 грн;
  • «Товаро-транспортна накладна» про одержання запасів на суму 900 грн як давальницької сировини.

Яка вартість запасів буде відображена у фінансовій звітності підприємства на кінець звітного періоду:

а) 15 000;

б) 16 200;

в) 13 800;

г) 18 000.

3) Згідно з угодою підприємство здійснює обмін запасів, перви­нна вартість яких становить 6400 грн, а справедлива їх вартість — 5500 грн на товари. Первісна вартість товарів за даними обліку постачальника становить 4700 грн, а справедлива — 6000 грн. Товари, отримані в результаті обміну будуть оцінені в сумі:

а) 4700 грн;

б) 5500 грн;

в) 6000 грн;

г) 6400 грн.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)