Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Практичне заняття № 14

Практичне заняття № 14


Тема 4.2. Оплата праці

Мета роботи: оволодіти методикою розподілу колективної заробітної плати в бригаді.

Комплексні та наскрізні бригади оплачуються згідно з відрядно-преміальною системою. Розподіл колективної заробітної плати між членами бригади проводиться на основі тарифної ставки (відповідно до розрядів), застосовуючи прибуток та всі види премій.

При колективній системі організації праці визначають спочатку відрядний заробіток усієї бригади за бригадними відрядними розцінками, а розподіл колективного заробітку між членами бригади проводять відповідно до розрядів робітників, відпрацьованого часу кожного, із застосуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ). З урахуванням КТУ розподіляється відрядний приробіток і премія.

Приклад

Визначити заробітну плату кожного члена ремонтної бригади на основі даних таблиці 1. Премія становить 50 %.

Таблиця 1

Про-фесія Роз-ряд Часова тариф-на ставка, грн. Відпра-цьований час за мі-сяць, год. Тариф-на заро-бітна плата, грн. КТУ Розрахун-кова вели-чина для розподілу премії, грн. Премія, грн. Заробіт-на плата за звіт-ний місяць, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Слюсар-ремонт-ник 5 2,0 170 340,0 1,2 408,0 189,638 529,638
2. –“– 4 1,8 176 316,8 1,0 316,8 147,2486 464,04
3. –“– 4 1,8 140 252,0 1,1 277,2 128,8426 380,84
4. –“– 3 1,78 173 316,3 1,4 438,59 203,8576 517,33
5. –“– 3 1,78 150 267,0 1,1 293,7 136,5117 403,51
Усього 1492,1 1734,29 806,091 2295,17

Розв’язання:

1. Тарифна заробітна плата кожного члена бригади виз ­начається добутком часової тарифної ставки та фактично відпрацьованого часу.

2. Розподіл премії між членами бригади здійснюється таким чином: тарифну заробітну плату члена бригади мно ­жать на його КТУ (таблиця 1).

3. Для встановлення розміру премії. визначають планову тарифну заробітну плату ремонтників за місяць шляхом множення часової тарифної ставки кожного робітника на 176 годин.

Премія становить:

(2,0 ´ 176 + 1,8 ´ 176 + 1,8 ´ 176 + 1,78 ´ 176 + 1,78 ´ 176) ´ 0,5 = 806,09 (грн.).

4. Визначається розмір премії, що припадає на одну гривню розрахункової величини:

5. Визначають розмір премії кожному члену бригади шляхом множення його розрахункової величини на питоме значення премії 0,464.

0,464 ´ 408 = 189,63 (грн.).

Задачі для розв’язання:

Задача 1

Визначити місячну заробітну плату кожного члена бригади робочих-ремонтників, які знаходяться на погодинно-преміальній системі оплати праці. Премія 70 % від заробітної плати за тарифом:

Професія Розряд роботи Часова тарифна ставка, грн. Час, відпрацьований за місяць, год.
Слюсар-ремонтник

Слюсар-ремонтник

Слюсар-ремонтник

Слюсар-ремонтник

Слюсар-ремонтник

5

5

4

4

4

2,0

2,0

1,8

1,8

1,8

176

150

170

168

110

Задача 2

Визначити місячну заробітну плату кожного члена бригади, які знаходяться на відрядній системі оплати праці з застосування КТУ.

П.І.Б.

робітника

Розряд Часова тарифна ставка, грн. Відпрацьо­ваний час за місяць, год. Тарифна

Заробіт­на плата, грн .

КТУ Заробітна плата, грн.
Іванов І.Н.

Сидоров І.К.

Петров К.Н.

Таран С.Т.

Хрущ С.А.

5

4

4

3

4

2,0

1,8

1,8

1,6

1,8

176

160

130

165

140

1,1

1,2

1,4

1,0

1.5

Задача 3

Бригада складається з 5 робітників. Місячний заробіток становив 2 000 грн., при цьому робітник 1-го розряду відпрацював 148 н-год., 2-го розряду – 136 н-год., 4-го роз ­ряду – 150 н-год. і двоє робітників 3-го розряду – по 160 н-год кожен. Обчислити місячний заробіток кожного члена бригади.

Задача 4

Визначити відрядний заробіток кожного члена бригади слюсарів-складальників. На складання одного вузла встановлено норму: 8 н-год. за 5-им розрядом і 10 н-год. за 3-ім розрядом. Бригада з 3-х чоловік склала 30 вузлів. Протягом місяця слюсар-складальник 5-го розряду відпрацював 176 год., слюсар 4-го розряду – 150 год. і слюсар 3-го розряду – 100 год.

Задача 5

Розрахувати заробітну плату за місяць кожного члена бригади, яка складається з 5 чоловік. Заробіток бригади за місяць – 1 520 грн.

1 робітник 3-го розряду відпрацював 163 год.

2 робітник 3-го розряду – 165 год.

3 робітник 4-го розряду – 170 год.

4 робітник 4-го розряду – 171 год.

5 робітник 5-го розряду – 169 год.

Задача 6

Бригада з 5 чоловік протягом місяця відпрацювала: слюсар 5 розряду – 21 зміну, слюсар 5-го і 4-го розряду – 20 змін і 2 робітника 3 розряду – по 18 змін. Відрядний заробіток бригади становив 2 630 грн. за місяць. Тривалість зміни – 8 год. Визначити заробітну плату кожного працівника.

Задача 7

Бригада складальників з трьох чоловік за місяць заробили 1 300 грн. Визначити місячний заробіток кожного члена бригади, якщо складальник 4-го розряду відпрацював 170 год., 3-го – 175 год., 2-го – 165 год. Годинні тарифні ставки: Сч2 – 1 грн., Сч3 – 1,5 грн., Сч4 – 2,0 грн. Коефіцієнт трудової участі: КТУ2 – 1,0, КТУ3 – 0,9, КТУ4 – 1,1.

Перевір себе!

1.Дайте визначення поняття “розцінка”?

2. Тарифна ставка – це … .

3. В яких випадках застосовується відрядна оплата праці?

4. Переваги та недоліки відрядно-прогресивної системи оплати праці?

5. В яких випадків застосовується погодинна форма оплати праці?

6. Як держава регулює заробітну плату?

7. Що враховується при встановленні рівня мінімальної заробітної плати?

8. Яким чином розподіляється заробітна плата між членами бригади?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)