Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ


І. Дискусійні питання для обговорення студентами

1.1. Дайте визначення доходу.

1.2. На рахунках якого класу ведеться облік доходів? Їх характеристика.

1.3. Як визначається чистий дохід на рахунках обліку доходів?

1.4. Які рахунки використовуються для обліку операцій, пов’я­заних з реалізацією готової продукції?

1.5. Який склад іншого операційного доходу?

1.6. На яких рахунках відображаються операції з отримання доходів і витрат від інших доходів основної діяльності?

1.7. Який склад доходів від іншої звичайної діяльності?

1.8. На яких рахунках відображаються операції з отримання доходів і витрат від іншої звичайної діяльності?

1.9. Який порядок віднесення і списання інших доходів та інших витрат для визначення фінансового результату від іншої звичайної діяльності?

1.10. На яких рахунках відображаються операції, які виникають внаслідок надзвичайних подій?

1.11. Як визначається фінансовий результат від надзвичайних подій?

1.12. Які надходження не визнаються доходами?

1.13. На яких рахунках відображаються надходження, які не визнаються доходами?

1.14. Назвіть види діяльності підприємства, за якими ведеться бухгалтерський облік витрат.

1.15. Дайте визначення звичайної діяльності підприємства.

1.16. Дайте визначення інвестиційної діяльності підприємства.

1.17. Дайте визначення фінансової діяльності підприємства.

1.18. Дайте визначення надзвичайної діяльності підприємства.

1.19. Назвіть критерії визнання витрат у бухгалтерському обліку?

1.20. Які витрати підприємства не визнаються витратами у бух­галтерському обліку?

1.21. За якою структурою ведеться облік операційних витрат підприємства за функціями діяльності?

1.22. За якими елементами ведеться облік операційних витрат підприємства?

1.23. Розкрийте структуру витрат, що включаються у собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

1.24. Розкрийте структуру витрат, що включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг).

1.25. Дайте визначення змінних загальновиробничих витрат.

1.26. Дайте визначення постійних загальновиробничих витрат.

1.27. Назвіть показники, які використовуються в якості бази розподілу змінних і постійних виробничих витрат.

1.28. Дайте характеристику адміністративних витрат.

1.29. Дайте характеристику витрат на збут.

1.30. Дайте характеристику фінансових витрат.

1.31. Дайте характеристику надзвичайних витрат.

1.32. Дайте характеристику витрат від участі в капіталі.

II. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. За даними балансу підприємства на 30.11.20__ р. та 31.12.20__ р. залишки на відповідних рахунках бухгалтерського обліку наведені нижче.

На 30.11.20__ р. На 30.11.20__ р.
Розрахунки з покупцями та замовниками, грн 10 000 3000
Витрати майбутніх періодів (сплачена авансом орендна плата) 5000 7500
Товари 7000 6000
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (заборгованість за одержані товари) 12 000 15 000
Розрахунки з оплати праці 5000 3000

Відомо також, що підприємство використовує постійну систему обліку, а реалізація покупцям за поточний місяць проводилась на умовах відстрочення терміну платежу. За даними синтетичного обліку відома наступна інформація про рух грошових коштів на підприємстві:

  • одержано від покупців в погашення заборгованості за реалізовані товари — 80 000 грн;
  • сплачено орендні платежі за наступний період — 5000 грн;
  • сплачено постачальникам за одержані товари — 60 000 грн;
  • виплачена заробітна плата за поточний період — 10 000 грн.

Необхідно: Визначити за грудень 20__ р.:

— дохід від реалізації товарів;

— собівартість реалізованих товарів;

— витрати на оренду за поточний місяць;

— витрати на оплату праці за поточний місяць.

Скласти за операціями відповідні бухгалтерські записи.

2.2. За даними Звіту про фінансові результати за 1 квартал 20__ року сума чистого прибутку підприємства становить 7700 грн та складається з наступних статей:

Стаття звіту Включено до статті
Дохід від реалізації продукції Готова продукція, відвантажена покупцю за ціною реалізації 33 000
—“— Сума попередньої оплати, одержаної від покупців за продукцію 3000
Стаття звіту Включено до статті
—“— Продукція, відвантажена за договором комісії 3000
ПДВ (за ставкою 20 %) 6500
Собівартість реалізованої продукції 16 000
Адміністративні витрати Загальна сума витрат, які пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства 1400
Витрати на збут Сума авансу, наданого транспортній органі­зації 2100
Втрати від участі в капіталі 2000
Податок на прибуток від звичайної діяльності (за ставкою 30 %) Податок на прибуток від операційної діяль­ності 3300
Надзвичайні витрати 1000
Чистий прибуток 6700

Необхідно: Перевірити, чи сума чистого прибутку підприємства визначена у відповідності з діючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

2.3. За даними Звіту про фінансові результати у 1 кварталі 20__ року сума адміністративних витрат становила 1400 грн та включала таке:

Собівартість реалізованої продукції Грн
Сума амортизації необоротних активів загальногосподарського користування 200
Витрати на службові відрядження загальногосподарського персоналу 50
Сплачена орендодавцю сума витрат за операційну оренду приміщення загальногосподарського користування за наступний квартал 400
Витрати за надані, але не оплачені підприємством послуги за аудиторсь­ку перевірку діяльності за минулий рік 300
Плата за користування короткостроковим кредитом банку 100
Сплачена передплата на періодичні бухгалтерські видання на наступний квартал 200
Витрати на зв’язок 150

Необхідно: Перевірити, чи сума адміністративних витрат підприємства визначена відповідно до діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.4. Підприємством здійснено розрахунок втрат від участі в капіталі за 20__ рік.

Назва дочірнього підприємства Частка (%) в капіталі дочір­нього підприємства, що належить підприємству Сума збитку дочірнього підприємства у звітному періоді Втрати від участі в капіталі
Підприємство 1 26 10 000 ?
Підприємство 1 ? 3000 ?
Разом ? ? 3920

Необхідно: Відновити пропущені дані (позначені «?»).

2.5. Підприємство в 2000 році почало будівництво нового торговельного приміщення, вартість якого за кошторисом визначена в 50 000 грн, а дата здачі закінченого об’єкта замовнику — 2001 рік за ціною 60 000 грн. Дані, які відносяться до будівництва приміщення, наведені нижче:

2000 рік 2001 рік
Фактичні витрати, здійснені протягом року 4000 5200
Сума витрат, які за оцінкою будуть здійснені до

кінця терміну будівництва

1000 0
Виписані рахунки замовнику 3000 6000
Одержано коштів від замовника 2500 6000

Необхідно: Визначити суму доходу або витрат, яка визнається в 2000 та 2001 роках, виходячи з ступеня завершеності робіт. Підготувати частину Балансу підприємства, яка відображала б інформацію, що відноситься до виконання зазначених робіт на 31.12.2000 року та 31.12.2001 року.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з доходами та витратами підприємства. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А Частина В
1 доходи А Витрати, які пов’язані із залученням позикового капіталу
2 проценти Б Частина прибутку підприємства, яка розподілена між власниками пропорційно до їх частки у власному капіталі
3 принцип В Зменшення економічних вигоди, які призводять до зменшення власного капіталу
4 непрямі витрати Г Операції, які відрізняються від звичайних та не очікується їх повторення в кожному наступному періоді
5 дивіденди Д Витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта
6 основна Е Доходи та витрати визначаються в тому періоді, в якому вони фактично були здійснені
7 роялті Є Збільшення економічних вигід, які приводять до зрос­тання власного капіталу
8 надзвичайні Ж Плата за використання залучених грошових коштів події
9 витрати З Плата за використання нематеріальних активів
10 фінансові І Операції, які є метою створення підприємства і витрати забезпечують йому основну частку доходу

3.2. Виберіть серед запропонованих варіантів відповідь на поставлене запитання, зробивши попередньо необхідні розрахунки.

1) До розрахунку виробничої собівартості продукції підприємством були включені наступні витрати:

№ п/п Вид витрат Сума, грн
1 Вартість матеріалів, витрачених на виробництво продукції 19 000
2 Вартість матеріалів, витрачених на пакування виробленої продукції 800
3 Нарахована заробітна плата працівникам, які зайняті вироб­ництвом продукції 17 000
4 Нарахована заробітна плата працівникам апарату управління цехами 1000
5 Нарахована заробітна плата торговим агентам 2000
6 Проведені відрахування до Пенсійного фонду та на соціаль­ні заходи від заробітної плати працівників, визначеної в п. 3—4 (всього 37 %) 7400
№ п/п Вид витрат Сума, грн
7 Амортизація основних засобів, які використовуються для виробництва продукції 3000
8 Амортизація приміщення цеху 1500
9 Амортизація програмного бухгалтерського забезпечення 200
10 Собівартість остаточно забракованої продукції 100
11 Плата за оренду приміщення складу 1700
12 Витрати на опалення та освітлення приміщення складу 600

Загальна сума виробничої собівартості продукції становить:

а) 48 260 грн;

б) 50 260 грн;

в) 53 200 грн;

г) 54 300 грн.

2) За даними фінансової звітності підприємство в поточному році має прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — 32 000 грн. Однак внаслідок пожежі на складі готової продукції підприємством були понесені збитки в сумі 25 000 грн. Частина збитків (19 000 грн) була відшкодована страховою організацією. Враховуючи, що підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 30 %, його загальний чистий прибуток (з биток) складає:

а) збиток 2600 грн;

б) прибуток 4900 грн;

в) прибуток 16 400 грн;

г) прибуток 18 200 грн.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)