Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Практичне заняття № 15

Практичне заняття № 15


Тема 5.1. Продукція

Мета роботи : оволодіти методикою визначення основних показників обсягу виробництва і реалізації продукції.

1. Обсяг товарної продукції в грошовому виразі визначається за формулою:

(1)

де Ці – оптова ціна і-го виробу, грн.

2. Обсяг валової продукції в грошовому виразі визначається за формулою:

ВП = ТП+ (НЗВк – НЗВп)+(Nк – Nn) ,                                 (2)

де НЗВк, НЗВп – вартість залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів, виготовлених відповідно на початок і кінець року, грн.;

Nk, Nn – вартість залишків оснастки, запчастин, обладнання свого виробництва на початок і кінець року, грн.

3. Обсяг реалізованої продукції визначається за формулою:

РП = ТП + Он – Ок , (3)

де Он – залишок товарної продукції на складі (або відвантаженої) на початок планового періоду, грн.;

Ок – теж саме на кінець планового періоду, грн.

Приклад 1

Визначити обсяг товарної, валової і реалізованої продукції машинобудівного підприємства:

Показники Кількість, шт. Оптова ціна за 1 шт., грн. Сума, тис. грн.
Готові вироби На початок року На кінець року
А 5000 600 # #
Б 12000 110 # #
В 50000 151 # #
Залишок незавершеного виробництва # # 15 100 12 300
Залишок готової нереалізованої продукції на складі готової продукції

#

#

18 100

16 000

Залишок запасних частин

#

#

8 100

10 200

Залишок готової продукції відвантаженої, але неоплаченої

#

#

14 000

15 000

Розв’язання:

1. Визначити обсяг товарної продукції:

ТП = 5000 ´ 600 + 12000 ´ 110 + 5000 ´ 151 = 1187 (тис. грн.).

2. Визначити обсяг валової продукції:

ВП = ТП + (НЗВк – НЗВн) + (Nк – Nн) = 1187 + (12300 – 15100) + (10200 – 8100) = 11170 тис. грн.

3. Визначити обсяг реалізованої продукції:

РП = ТП + (Он – Ок) + (Офп – Онн) = 1187 + (16000 – 18100) + (15000 – 14000) = 10770 тис. грн.


Задачі для розв’язання:

Задача 1

Визначити товарну і валову продукцію заводу, якщо основними цехами вироблено продукції на 235 тис. грн.: на внутрішні виробничі потреби виготовлено продукції на 27 тис. грн., допоміжними цехами для реалізації вироблено продукції на 22 тис. грн., ремонтні роботи, виконані за спец замовленням – на 14 тис. грн. Залишок незавершеного виробництва на початок року – 76 тис. грн., на кінець року – 63 тис. грн.

Задача 2

Протягом року завод виробив 45 приладів за ціною  12 тис. грн. і 30 приладів за ціною 21 тис. грн. за штуку. Залишок незавершеного виробництва за собівартістю на початок року – 32 тис. грн., на кінець року – 29 тис. грн. Оптова ціна більша собівартості на 25 %. Визначити вартість товарної і валової продукції.

Задача 3

Обчислити за звітом минулого року обсяги валової та товарної продукції підприємства, якщо відомо:

Випуск виробів тис. шт. Оптова ціна виробу у грн.

1……………………..250……………           ………..35;

2……………………..150……………           ………..25;

3……………………..130……………           ………..15.

Послуги і роботи промислового характеру іншим підприємствам в оптових цінах становили 180 тис. грн.; капітальний ремонт власного обладнання в оптових цінах – 250 тис. грн.; зміна залишків незавершеного виробництва в оптових цінах – 350 тис. грн.

Задача 4

За планом на рік валова продукція машинобудівного заводу розрахована в сумі 6497 тис. грн. Очікувані залишки напівфабрикатів на початок планового року становлять 1125 тис. грн., залишки напівфабрикатів на кінець року 1180 тис. грн. Залишки спецінструментів власного виробництва на початок року – 68 тис. грн., на кінець року – 68 тис. грн. Визначити обсяг товарної продукції за планом на рік.

Задача 5

Визначити обсяг реалізованої продукції, якщо обсяг готової продукції у звітному році становив 3560 тис. грн., вартість залишків готової нереалізованої продукції на скла ді готової продукції на кінець року зменшилась на 50 тис. грн., а вартість відвантаженої, але не оплаченої покупцем го­тової продукції на кінець року зменшилась на 80 тис. грн.

Задача 6

Випуск товарної продукції за оптовими цінами підприємства запланований у сумі 4300 тис. грн., залишок не­ реалізованої продукції на початок року становив 320 тис. грн., вартість відвантаженої, але неоплаченої продукції – 50 тис. грн., залишок нереалізованої продукції на кінець планового року – 290 тис. грн. Визначити об’єм реалізації на плановий рік.

Задача 7

Завод у плановому році має реалізувати основної продукції на суму 26 тис. грн., крім того, заплановано надання послуг “на сторону” на суму 5 тис. грн. Напівфабрикатів буде виготовлено на суму 210 тис. грн., з них для власних потреб буде використано 205 тис. грн. Розмір незавершеного виробництва на кінець запланованого року збільшиться порівняно з початком року на 7 500 грн. Визначити об’єм реалізованої та валової продукції.

Задача 8

Річна програма випуску виробів А – 850 шт., Б – 400 шт. Також планується випуск частин на суму 5 000 грн., із них для реалізації поза підприємством – 3000 грн. Завод випустив 10 спеціальних верстатів, з них 4 призначається для розширення власного виробництва, а 6 – для інших підприємств. Цех ширпотребу випустить продукції для реа ­лізації на суму 2000 грн. Оптова ціна виробу А – 50 грн., а виробу Б – 60 грн., спеціального верстата – 750 грн. Залишки готової продукції на складі на початок року – 1000 грн., на кінець року їх планується знизити на  50 %.

Визначити обсяги товарної та реалізованої продукції.

Задача 9

У звітному періоді підприємство випустило виробів А – 200 шт., виробів Б – 300 шт. Ціна виробу А – 1800 грн. Вартість послуг промислового характеру, наданих сторо­ннім підприємствам – 37 500 грн. Залишок незавершеного виробництва на початок року – 75 000 грн. На кінець року – 53000 грн.

Поряд з основною продукцією виготовлена тара на суму 12000 грн., у тому числі “на сторону” – на 8000 грн.

Визначити розмір валової, товарної і реалізованої про­ дукції, якщо на початок періоду залишки нереалізованої готової продукції становили 15000 грн., а на кінець року вони збільшились на 20 %.


Перевір себе!

1. Дайте загальну характеристику продукції підприємства.

2. Охарактеризуйте систему показників обсягу продукції.

3. Назвіть натуральні і вартісні показники обсягу продукції.

4. Як розрахувати вартісні показники обсягу продукції?

5. Охарактеризуйте виробничу програму підприємства (поняття і структура).

6. Який порядок розробки плану виробництва про­дукції?

7. Яка різниця між валовою та реалізованою продукцією?

8. Яка продукція на підприємстві відноситься до товарної продукції?Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)