Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Практичне заняття № 16

Практичне заняття № 16


Тема 5.2. Собівартість і прибуток

Мета роботи : оволодіти методикою обчислення собівартості окремих видів продукції, складання кошторису непрямих витрат.

Собівартість виробу включає в себе прямі й непрямі затрати. Прямі затрати безпосередньо пов’язані з виготовленням певного виду продукції і можуть бути розраховані на одиницю продукції прямо. Якщо виготовляється один вид продукції, всі затрати – прямі. Непрямі витрати неможливо розрахувати на окремі види продукції, оскільки вони зв’язані з виготовленням різних виробів.

Калькуляція – розрахунок собівартості окремого виробу. Розрахунок собівартості окремого виробу відбувається за такими статтями калькуляції:

Статті затрат Методи розрахунків Сума за продук-цію, тис. грн.
1 2 3 4
1. Основні матеріали (за вирахуванням зворотних відходів)
2. Покупні вироби
3. Основна заробітна плата виробничих робітників
4. Додаткова заробітна плата виробничих робітників % ´ 3 ряд.
5. Відрахування на соціальні потреби % ´ (3ряд + 4ряд.)
6. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання % ´ 3 ряд.
7. Цехові витрати % ´ 3 ряд.
8. Цехова собівартість 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ряди.
9. Загальногосподарські (загальнозаводські) витрати % ´ 3 ряд.
10. Виробнича собівартість (8 + 9) ряд.
11. Позавиробничі витрати % ´ 9 ряд.
12. Повна собівартість 10 + 11 ряд.

Для визначення непрямих витрат на кожен вид продукції складаються кошториси витрат (ЦВ, ВУЕО, ЗГ, ПВ), на основі яких відбувається розподіл непрямих витрат за видами продукції:

де: – загальна сума цехових витрат по кошторису, грн.;

– загальна сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання, грн.;

– сума загальногосподарських витрат по кошторису, грн.;

– сума позавиробничих витрат по кошторису, грн.;

Фо.осн.роб . – сума основної заробітної плати виробничих робітників, грн.;

Свир . – виробнича собівартість, грн.

Приклад 1

Визначити суму цехових витрат, яку необхідно включити в собівартість валу, якщо відомо, що сума цехових витрат 50 тис. грн. Основна заробітна плата виробничих робітників цеху – 20 тис. грн. Відповідно до технологічного процесу, на повне виготовлення деталі основна заробітна плата становить 2,8 грн.

Розв’язання:

1. Визначаємо ЦВ % цехових витрат:

2. Визначається сума цехових витрат, які включаються в собівартість валу:

% ЦВ ´ З/п.о.;

де З/п.о. – основна заробітна плата на повне виготовлення однієї деталі, грн.

Приклад 2

Визначити виробничу собівартість виробу, якщо відомо, що вага заготовки – 12,5 кг, чиста маса – 8,8 кг. Ціна матеріалу за 1 тонну 120 тис. грн., ціна 1 тонни відходів – 7 тис. грн. Основна заробітна плата виробничих робітників становить 80 грн. ЦВ = 180 %, витрати на експлуатацію та утримання обладнання – 240 %, загальногосподарські витрати – 140 %. Відрахування соцстраху – 37,5 %. Додаткова заробітна плата – 12 % від основної.

Розв’язання:

Статті витрат Методика розрахунків Сума, грн.
1. Основні матеріали за відрахуванням відходів 1474,1
2. Основна зарплата виробничих робітників 80
3. Додаткова зарплата (12 %) 0,12 ´ 80 9,6
4. Відрахування соцстраху (37,5 %) 0,375 ´ (8 + 9,6) 6,52
5. ВЕУО ( 240 %) 2,4 ´ 80 460,8
6. ЦВ (180 %) 1,8 ´ 80 144
7. Цехова собівартість 2175,02
8. Загальногосподарські витрати 1,4 ´ 80 112,00
9. Виробнича собівартість 2175,02 + 112 2287,02

Задачі для розв’язання:

Задача 1

Визначити виробничу собівартість виробу, якщо норма сталі на 1 виріб – 25 кг, ціна тонни сталі 700 грн. Відходи становлять 2,5 кг, і реалізуються за ціною 120 грн. за тонну. Основна заробітна плата виробничих робітників на одну деталь – 7,42 грн., додаткова заробітна плата – 10 %. Відрахування на соціальне страхування та фонд зайнятості – 37,5 %, ВУЕО – 240 %, ЦВ – 160 %, ЗГ – 180 %.

Задача 2

У механічному цеху було виготовлено 1200 кришок,  1860 циліндрів, 2400 валів. Основна зарплата на виготовлення однієї кришки – 35 грн., циліндра – 24 грн., вала – 18 грн. Визначити суму цехових витрат, які необхідно включити в собівартість кожної деталі, якщо загальна їх сума становить 324 600 грн.

Задача 3

На виготовлення приладу витрачається матеріалів на суму 960 грн., покупних напівфабрикатів на 182 грн., вартість реалізованих відходів 205 грн. Основна зарплата складає 280 грн., ЦВ – 180 %, ВУЕО – 210 %. Сума загальногосподарських витрат 180 тис. грн., а сума основної заробітної плати основних робітників цехів підприємства  120 тис. грн. Позавиробничі витрати – 2 %, прибуток – 20 %. Визначити оптову ціну виробу.

Задача 4

Визначити суму цехових витрат, які мають включити в собівартість шестерні, якщо відомо, що сума цехових витрат – 50 тис. грн., основна заробітна плата основних робітників цеху – 20 тис. грн. За діючим технологічним процесом, основна заробітна плата за виготовлення деталі становить 2,8 грн.

Задача 5

Визначити відсоток загальнозаводських витрат, якщо відомо, що сума їх складає 40 тис. грн., а величина основної заробітної плати основних робітників становить 50 тис. грн.

Задача 6

Визначити виробничу і повну собівартість виробу А, якщо загальнозаводські витрати складають 80 % основної заробітної плати виробничих робітників. Позавиробничі витрати – 3 %. Випуск деталей становить 100 тис. шт., цехова собівартість випуску – 90 тис. грн., основна заробітна плата виробничих робітників становить 36 000 грн.

Задача 7

Визначити виробничу собівартість колінвалу, якщо трудомісткість його виготовлення 12,3 год., середня тарифна ставка 1,5 грн. Норма витрат сталі на один вал 50 кг. Ціна 1 тонни сталі – 720 грн.; відходи становлять 2,5 кг і реалізуються за ціною 110 грн. за тонну. Цехові витрати становлять 270 %, загальнозаводські – 90 %.

Задача 8

Визначити повну собівартість пристосування для зварювання, якщо затрати на матеріал – 82,6 грн., на покупні напівфабрикати – 105 грн. Основна заробітна плата виробничих робітників однієї штуки за операціями розмітки 1,67 грн., різки – 1,45 грн., згинання – 0,62 грн., складання – 2,94 грн., зварювання – 1,32 грн. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 1,41 грн./шт. Цехові витрати становлять 80 %, загальногосподарські – 60 %, позавиробничі витрати – 5 %.

Перевір себе!

1. Як Ви розумієте поняття “собівартість продукції”?

2. Дайте характеристику класифікації затрат за певними ознаками.

3. В яких випадках здійснюється групування затрат за економічними елементами?

4. В якому випадку застосовується групування затрат за статтями?

5. Які види собівартості Ви можете назвати?

6. Охарактеризуйте приблизну номенклатуру калькуляційних статей.

7. Які затрати включаються у цехову собівартість продукції?

8. Перерахуйте витрати, які включаються у кошторис витрат на виробництво.

9. Дайте характеристику факторам і резервам зниження собівартості продукції.

Тестові завдання

1. Які з перелічених статей калькуляції включаються у виробничу собівартість:

а) сировина та матеріали;

б) невиробничі витрати;

в) загальноцехові витрати;

г) витрати на утримання та експлуатацію устаткування;

д) інші виробничі витрати;

е) відрахування на соціальне страхування;

є) основна заробітна плата виробничих робітників.

2. Призначення класифікації затрат на виробництво за економічними елементами затрат:

а) розрахунок собівартості одиниці окремого виду продукції;

б) основа для складання кошторису затрат на виробництво;

в) розрахунок затрат на матеріали;

г) визначення затрат на заробітну плату;

д) встановлення ціни виробу.

3. До групи затрат за економічними елементами відносяться затрати на:

а) паливо та енергію на технологічні цілі;

б) основну заробітну плату виробничих працівників;

в) амортизацію основних фондів;

г) витрати на підготовку та освоєння виробництва;

д) додаткову заробітну плату виробничих працівників.

4. До групи затрат за статтями калькуляції входять затрати на:

а) сировину та основні матеріали;

б) оплату праці;

в) амортизацію основних виробничих фондів;

г) паливо та енергію на технологічні цілі;

д) допоміжні матеріали.

5. До затрат на управління та організацію виробництва в собівартості продукції відносять:

а) прямі;

б) непрямі;

в) змінні;

г) постійні;

д) обслуговування обладнання.

6. Цехова собівартість продукції включає в себе затрати:

а) цеху на виконання технологічних операцій;

б) підприємства на виробництво даного виду продукції;

в) цеху на управління виробництвом;

г) цеху на виконання технологічних операцій та управління.

7. Виробнича собівартість продукції включає затрати:

а) цеху на виробництво даного виду продукції;

б) цехову собівартість і загальнозаводські витрати;

в) на виробництво і збут продукції;

г) на технологічну собівартість;

д) на комерційну собівартість.

8. На зниження собівартості продукції впливають внутрішньовиробничі техніко-економічні фактори:

а) покращання використання природних ресурсів;

б) підвищення технічного рівня виробництва;

в) покращання структури продукції, що випускається;

г) зміна складу та якості природної сировини;

д) зміна розміщення виробництва.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)