Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Практичне заняття № 19

Практичне заняття № 19


Тема 5.2. Собівартість та прибуток

Мета роботи: оволодіти методикою обчислення величин доходу, прибутку, рентабельності виробництва та окремих виробів.

Дохід – це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат (амортизація основних фондів, відрахування на соціальні потреби, платежі та витрати, які у кошторисі загальних витрат відносяться до “інших витрат”).

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.

Загальна величина прибутку підприємства включає прибуток від реалізації продукції, матеріальних ціннос­ тей і майна, позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції обчислюється як різниця між обсягом реалізованої продукції (без урахування податку на додану вартість і акцизного збору) та її повною собівартістю.

Рентабельність – це прибутковість (дохідність) підприємства.

Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність підприємства) визначається за формулою:

(1)

де П – загальний прибуток підприємства за рік, грн.;

ОФ + ОК – середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік, грн.;

Розрахункова рентабельність підприємства :

де Пч – чистий прибуток підприємства за рік, грн.

Рентабельність сукупних активів:

(2)

де Ка – середня сума активів балансу підприємства, грн.

Рентабельність власного (акціонерного) капіталу:

(3)

де Пч – чистий прибуток за вирахуванням оплати процентів за кредит;

Кв – власний капітал, грн.

Рентабельність реалізованої продукції:

(4)

де Пр – прибуток від реалізації за певний період, грн.;

Ср – повна собівартість реалізованої продукції, грн.

Рентабельність певного виробу:

(5)

де Рі – рентабельність і-го виробу, %;

Ці, Сі – відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, грн.

Приклад

Розрахувати показники рентабельності пекарні за даними таблиці:

Асортимент Річний обсяг реалізації, т Повна собівар­тість, * грн. Відпускна ціна,* грн. Вага виробу, кг
Хліб пшеничний 70 0,63 0,75 0,9
Хліб житній 62 0,49 0,55 1,0
Батон 35 0,53 0,50 0,5
Булка українська 10 0,23 0,30 0,2

* ціни умовні.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів – 145 тис. грн. і нормованих оборотних засобів – 20,5 тис. грн.

Розв’язання:

Рентабельність окремих виробів обчислюємо за формулою:

.

Рентабельність виробу “хліб пшеничний”:

= 19,04 %.

Рентабельність виробу “хліб житній”:

= 12,24 %.

Рентабельність виробу “батон”:

= 16,28 %.

Рентабельність виробу “булка”:

= 30,43 %.

Для обчислення рентабельності продукції пекарні слід розрахувати виручку від реалізації продукції (Вр) і собівартість реалізованої продукції (Ср):

ВР = 0,75 ´ 70000(0,9 + 0,55 ´ 62000 + 0,50 ´ 35000)0,50 + 0,3 ´ 10000)0,2 = 0,75 х 77777,78 + 0,55 ´ 62000 + 0,5 ´ 70000 + 0,3 ´ 50000 = 142 433,33 (грн.).

Прибуток від реалізації продукції:

Пр = Вр – Ср = 142433,33 – 120980,0 = 21453,33 (грн.).

Рентабельність продукції:

= 17,73%.

Загальна рентабельність виробництва:

= 12,96%.

Задачі для розв’язання:

Задача 1

Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний рік склала 9000 + 10 + № студента за журналом, (грн.). Витрати з реалізації верстата становлять 5 % виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11800 + 10 + № студента за журналом (грн.). За рахунок зміни деяких деталей передбачається у плановому році зменшити виробничу со­бівартість на 2,1 %. Визначити зміну рентабельності виробництва фрезерного верстата.

Задача 2

Розрахувати показники рентабельності підприємства (див. табл.)

Показники
Обсяг випуску продукції, шт. 120000
Гуртова ціна за одиницю продукції, грн. 24
Собівартість одиниці продукції, грн. 20
Прибуток від реалізації продукції підсобного господарства, грн. 4000
Збитки від позареалізаційних операцій, грн. 2000
Середньорічна вартість, грн.

– основних фондів

122 000

– нормативних оборотних засобів, грн. 38 000
– ставка податку на прибуток, % 30

Задача 3

Порівняйте рентабельність продукції за три квартали на основі таких даних:

Показник Одиниці виміру Квартал року
І ІІ ІІІ
Кількість випущених виробів шт. 1 500 2 000 1 800
Ціна одного виробу грн. 60 60 60
Собівартість одного виробу грн. 50 52 48

Задача 4

У таблиці наведені дані п’яти варіантів ведення бізнесу на підприємстві. При цьому постійні витрати для всіх варіантів незмінні. Заповніть таблицю і визначне варіант, при якому прибуток буде найбільшим.

№ варіан ­ та Ціна,

тис. грн.

Випуск і реалі-зація, шт. Виручка, тис. грн. Питомі змінні витра-ти, тис.грн. Загальні змінні витрати тис. грн. Питомі постійні витрати, тис. грн. Загальні постійні витрати, тис. грн. Питомі сукупні витрати, тис. грн. Сукупні витрати, тис. грн. Прибуток (збитки) на одиницю продукції, тис. грн./ шт. Прибуток

(збитки),

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 74 110 000 9
2 150 000 100 24 940
3 90 55 70
4 88 2 500 26 72
5 2 000 36 15

Задача 5

Планові показники виробів А і Б становлять:

А Б
Випуск і реалізація продукції, шт. 950 600
Ціна одного виробу, тис. грн. 125 65
Собівартість виробу, тис. грн. 100 50

Протягом року підприємство досягло зниження собівартості продукції виробу А на 5 %, виробу Б – на 2,5 %. Оптова ціна залишилась без змін.

Визначте, як змінилась фактична рентабельність продукції порівняно з плановою всіх виробів.

Перевір себе!

1. Визначте основну мету підприємницької діяльності.

2. Які основні економічні показники підприємницької діяльності Ви знаєте?

3. Назвіть основні відмінності між поняттями “дохід” і “прибуток”.

4. Які складові елементи загального прибутку підприємства та їх характеристика?

5. Яка роль прибутку в ринкових умовах?

6. Дайте характеристику формуванню та розподілу прибутку підприємства.

7. Назвіть показник оцінки рівня ефективності діяльності підприємства.

8. Які модифікації рентабельності (рентабельність ресурсів, що застосовуються і рентабельність продукції)?

9. Розкрийте методику розрахунку показників рентабельності.

10. Охарактеризуйте фактори підвищення прибутковості підприємства.

Тестові завдання

1. Витрати і прибуток збутових організацій включаються в:

а) оптову ціну підприємства;

б) оптову ціну промисловості.

2. Витрати і прибуток торговельних організацій включаються в:

а) закупівельну ціну;

б) оптову ціну підприємства;

в) роздрібну ціну;

г) відпускну ціну.

3. Під поняттям “прибуток від реалізації продукції” розуміють:

а) виручка, отримана від реалізації продукції;

б) грошовий вираз вартості товарів;

в) різниця між об’ємом реалізованої продукції у вартісному виразі (без ПДВ і акцизу) та її собівартістю;

г) чистий дохід підприємства;

д) затрати на виробництво реалізованої продукції.

4. Поняття “балансовий прибуток підприємства” включає:

а) виручку від реалізації продукції;

б) грошовий вираз вартості товарів;

в) різницю між об’єктом реалізованої продукції в вар­тісному виразі та її собівартістю;

г) прибуток від реалізації продукції, результати від іншої реалізації, доходи від них;

д) позареалізаційні операції, витрати і збитки від позареалізаційних операцій;

е) виручку від реалізації продукції за мінусом акцизу.

5. У поняття “рентабельність підприємства” входять:

а) прибуток, отриманий підприємством;

б) відносна доходність і прибутковість, що вимірюється у відсотках до затрат засобів чи капіталу;

в) співвідношення прибутку до середньої вартості основних фондів і оборотних коштів;

г) балансовий прибуток на 1 грн. реалізованої продук­ ції;

д) співвідношення прибутку до ціни виробу.

6. Рентабельність продукції визначається:

а) відношенням балансового прибутку до об’єму реалізованої продукції;

б) відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації (без ПДВ і акцизу);

в) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

г) відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних засобів.

7. Рентабельність окремих видів продукції визначається:

а) відношенням прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

б) відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

г) відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних засобів.

8. Рентабельність виробничих фондів визначається:

а) відношенням балансового прибутку до об’єму реалізованої продукції;

б) відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

г) відношенням балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних засобів.

9. Рентабельність продажу – це:

а) витрати на 1 грн. активів;

б) прибуток на 1 грн. витрат;

в) прибуток на 1 грн. обсягу реалізації;

г) прибуток на 1 грн. власного капіталу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)