Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.) скачати онлайн-> Фінансова звітність

Фінансова звітність


1.1. Яка роль та значення звітності в умовах ринкової економіки в управлінні господарством? Поняття фінансової звітності та її мета.

1.2. Класифікація звітності.

1.3. Охарактеризуйте вимоги, що ставляться перед звітністю.

1.4. Укажіть склад та елементи поточної та річної фінансової звітності.

1.5. 3 дотриманням яких принципів формується фінансова звіт­ність підприємств?

1.6. Поясніть порядок подання річної фінансової звітності.

1.7. Поясніть порядок подання квартальної фінансової звітності.

1.8. Мета складання та структура бухгалтерського фінансового звіту «Баланс».

1.9. Визначення статей балансу і характеристика статей активу Балансу.

1.10. Визначення і характеристика статей пасиву Балансу.

1.11. Структура і форма Звіту про фінансові результати.

1.12. Методика визначення доходів і витрат у Звіті про фінансові результати.

1.13. Мета складання та структура Звіту про рух грошових коштів.

1.14. Структура і форма Звіту про рух грошових коштів.

1.15. Методика визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.

1.16. Методика визначення руху грошових коштів у результаті неопераційної діяльності.

1.17. Методика визначення руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

1.18. Методика визначення руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

1.19. Методика визначення зміни величини грошових коштів за звітний період.

1.20. Мета складання та структура Звіту про власний капітал.

1.21. Методика та техніка складання Звіту про власний капітал.

1.22. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

1.23. Методика і техніка виправлення помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці.

1.24. Які суб’єкти господарської діяльності мають право надавати скорочені фінансові звіти.

II. Проблемні завдання для контролю знань

2.1. Нижче наведені операції підприємства на кінець звітного року:

а) Одержано грошових коштів за звітний рік:

 • від постачальників — 360 000 грн;
 • внесків засновників — 100 000 грн;
 • короткострокова банківська позика — 100 000 грн.

б) Витрати грошових коштів за звітний рік:

 • придбані запаси — 300 000 грн;
 • орендна плата — 15 000 грн;
 • заробітна плата — 30 000 грн;
 • комунальні послуги — 5000 грн;
 • послуги зі страхування майна — 3000 грн;
 • придбано обладнання та меблі — 40 000 грн.

в) Банківська позика була одержана 31 березня терміном на 1 рік зі сплатою 12 % річних.

г) Обладнання та меблі були придбані 3 січня. Корисний термін використання визначено — 10 років без ліквідаційної вартості, метод нарахування амортизації було визначено прямолінійний.

д) Залишки запасів на кінець року становили 100 000 грн.

є) Залишок заборгованості на кінець періоду становив:

 • постачальникам — 20 000 грн;
 • комунальним службам — 1000 грн.

ж) Орендна плата становить 1000 грн в місяць. На початок року оренда за 4 місяці була сплачена авансом.

Необхідно: Підготувати Баланс на 31.12.20__ р. та Звіт про фінансові результати за поточний рік.

2.2. Попередньо підготовлені дані для складання Звіту про фінансові результати містять наступну інформацію:

Доходи: Тис. грн
дохід від реалізації продукції 425
отримані проценти від володіння облігаціями 3
отримані дивіденди 6
надзвичайні доходи 6
доходи від реалізації необоротних активів 114
Усього доходів 554
Витрати:
собівартість реалізованої продукції 270
витрати на збут 54
адміністративні витрати 100
податок на прибуток 39
Усього витрат 453
Чистий прибуток 101

Необхідно: Підготувати Звіт про фінансові результати за поточний рік, враховуючи, що ставка податку на прибуток становить 30 %.

2.3. Нижче наведені дані з Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства, грн:

2000 рік 2001 рік
Основні засоби: 2700 2500
первісна вартість 1000 1200
знос 800 600
Виробничі запаси 500 600
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 250 1000
Грошові кошти 3250 2600

< /td>

Усього активів 500 500
Статутний капітал 450 650
Нерозподілений прибуток 1500 1000
Довгострокові зобов’язання 400 200
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, по-

слуги

200 100
Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками: 200 150
Інші поточні зобов’язання (нараховані, але не сплачені зобов’язання) 3250 2600
Усього власного капіталу та зобов’язань 6000
Дохід від реалізації продукції 4300
Собівартість реалізованої продукції 300
в т. ч. амортизація
Валовий прибуток 1700
Адміністративні витрати 1000
Витрати на збут 500
Інші операційні витрати (нараховані, але не сплачені витрати) 100
Інші доходи (доходи від реалізації основних засобів) 300
Чистий прибуток 400

Додаткова інформація: доходи підприємство визнає за принципом нарахування, а реалізація проводилась лише з відстроченням платежу. Основні засоби за поточний рік не набувались. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги виникає лише за розрахунками за придбані виробничі запаси.

Необхідно: Використовуючи прямий або непрямий метод, скласти «Звіт про рух грошових коштів» в частині руху коштів у результаті операційної діяльності.

2.4. Підприємством для аналізу свого фінансового стану було складено Звіт про фінансові результати за 3 роки.

r

Показники Звіту про фінансові результати Роки
1 2 3
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ? 3000 1800
ПДВ 200 ? ?
Інші вирахування з доходу 200 10 ?
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ? 1000 800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 400 ? 300
Валовий прибуток ? 400 ?
Інші операційні доходи 50 30
Адміністративні витрати ? 60 50
Витрати на збут 20 10 ?
Інші операційні витрати 10 10
Прибуток від операційної діяльності 380 ? 350
Дохід від участі в капіталі 10
Інші фінансові доходи 40 ?
Інші доходи 30 30
Фінансові витрати 20 ? 10
Інші витрати 30 20 30
Прибуток від звичайної діяльності до оподат­кування ? 390 ?
Податок на прибуток від звичайної діяльності ? ? ?
Прибуток від звичайної діяльності ? 273 252
Надзвичайні доходи ?
Податки з надзвичайного прибутку 24
Чистий прибуток 238 ? ?

Підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 30 %, та ПДВ за ставкою 20 % від виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Необхідно: Відновити дані, яких не вистачає (позначені «?»).

2.5. У ході внутрішньої перевірки діяльності за поточний рік працівниками бухгалтерії були виявлені операції, які, на їх думку, відображені у фінансовому обліку неправильно;

1) Страховий поліс зі страхування приміщення підприємства, терміном дії на 3 роки, було придбано 1 січня за 3000 грн. Загаль­на сума була відображена за дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати».

2) Підприємство одержано 1000 грн авансу за продукцію, яка буде відвантажена в наступному році і віднесена в кредит рахунка 70 «Доходи від реалізації».

3) У Балансі підприємства відсутня дебіторська заборгованість за продукцію. За результатами звірки заборгованості з покупцем було виявлено, що через втрату первинного документа дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію існує в сумі 750 грн. Виникнення заборгованості у фінансовому обліку не відображалось.

4) 1 жовтня була взята короткострокова позика в банку в сумі 20 000 грн. Сплата процентів у розмірі 12 % та суми позики повинна бути здійснена 30 вересня наступного року. Нарахування процентів у фінансовому обліку не відображалось.

Прибуток до врахування зазначених операцій було визначено в сумі 30 000 грн.

Необхідно: Визначити суму прибутку, яка має бути відображена у фінансовій звітності підприємництва.

III. Практичні завдання для самостійного вирішення

3.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з фінансовою звітністю. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А Частина В
1 баланс А Сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання звітності
2 операційний цикл Б Придбання та реалізація необоротних активів
Частина А Частина В
3 фінансова діяльність В Звіт про фінансовий стан підприємства, який складений згідно з П(С)БО
4 поточні зобов’язання Г Операція, яка відрізняється від звичайної, та не очікується її повторення періодично
5 інвестиційна діяль­ність Д Активи, призначені для споживання протягом 12 місяців або операційного циклу
6 облікова політика Е Проміжок часу між придбанням запасів та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції
7 нематеріальні активи Є Діяльність, яка призводить до змін власного та позикового капіталу
8 оборотні активи Ж Фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів
9 надзвичайна подія З Зобов’язання, що будуть погашені протягом 12 місяців або операційного циклу
10 еквіваленти грошових коштів І Активи, які не мають матеріальної форми

3.2. Позначити, в яких розділах Звіту про рух грошових коштів будуть відображені операції, які наведені нижче: рух коштів в результаті операційної діяльності — «О», інвестиційної — «І», фінансової — «Ф», не будуть відображені в звіті — «Н»:

Сплачена постачальнику вартість придбаного обладнання

Сплачені проценти за векселем

Одержані кошти від покупців

Сплачена вартість придбаних акції інших підприємств

Нараховані проценти за користування короткостроковою позикою банку

Видано вексель в оплату заборгованості за придбані запаси

Виплачені дивіденди акціонерам

Нарахована амортизація за поточний місяць

Виплачена сума авансу робітникам за наступний місяць

Передані запаси в погашення заборгованості за прид­бане обладнанняПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік (Ловінська Л. Г.)