Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка підприємства (Гаєвська) скачати онлайн-> Рекомендований список літератури

Рекомендований список літератури


1. Концепція переходу України до ринкової економіки // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 48.

2. Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верхов­ ної Ради України. – 1991. – № 14.

3. Закон України “Про власність” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20.

4. Закон України “Про підприємства в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24.

5. Закон України “Про господарські товариства” // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 1992. – № 2.

6. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.

7. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.

8. Закон України “Про приватизаційні папери” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.

9. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29.

10. Закон України “Про оренду майна державних підприємств та організацій” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30.

11. Закон України “Про банкрутство” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31.

12. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяль­ності” // Голос України. – 1992. – № 78.

13. Закон України “Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР “Про захист прав споживачів” // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 15,16. – 300 с.

14. Закон України “Концепція соціального забезпечення населення України” // Голос України. – 1994. – № 13.

15. Про затвердження інвестиційних програм та проектів та проведення державної експертизи інвестицій: Постанова Кабінету Міністрів України // Зібрання Постанов Уряду України. – 1992. – № 9.

16. Про єдині тарифні умови оплати праці робітників і служ­бовців за загальними (наскрізними) професіями та посадами // Урядовий кур’єр. – 1992. – № 20.

17. Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні това­риства: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1992.– № 64.

18. Питання щодо оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 139, 140.

19. Основні положення про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових резервів на підприємствах і в організаціях України // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 151.

20. Про порядок формування та розміщення державного кон­ тракту і державного замовлення у 1994 році: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 167.

21. Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств та організацій: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 168.

22. Про затвердження методики оцінки вартості об’єктів приватизації // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 145.

23. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Е.М. Купрякова, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ, 1996.

24. Авдеенко В. Производственный потенциал промышленного предприятия. – М., 1989.

25. Акимова Н. Производительность труда в промышленности: проблемы измерения и стимулирования. – К., 1991.

26. Баркин Д.И. Управление фирмой в условиях рынка. – С-Пб.: Аквилон, 1994.

27. Башнянін Г. Становлення менеджменту в Україні // Економіка України. – 1994. – № 12.

28. Білорус О., Рогач В. Теорія менеджменту: стратегія управління підприємством // Економіка України. – 1993. – № 11.

29. Бердник П. и др. Развитие рыночных отношений в системе “наука и производство” // Э кономика Украины. – 1993. – № 1.

30. Богуслаев В.А., Омельченко В.И. Комплексная система подготовки и организации производства на серийном предприятии. – Днепропетровск: Сич, 1993.

31. Большаков С.В. Финансы предприятия и кредит // Деньги и кредит. – 1994. – № 1.

32. Брунько О. Об амортизационной политике // Экономика Украины. – 1994. – № 5.

33. Будникова Л.С. Определение потребности в основных производственных фондах в условиях рыночной економики. – М., 1993.

34. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. – Львів, 1999. – С. 212.

35. Виноградов Е. Экономика в задачах. – М.: Начала-Пресс, 1995.

36. Ворст Й., Ревентлоу П. Э кономика фирмы. – М.: Высшая школа, 1994.

37. Волков О.И. Экономика предприятия. – М.: Инфра, 1998. – 416 с.

38. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. – К., 1992.

39. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 1995.

40. Градова А.П. Экономическая стратегия фирмы. – С-Пб., 1995.

41. Григор’єв С. Як роздержавлювати та приватизувати суспільну власність // Економіка України. – 1992. – № 2.

42. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. – М., 1994.

43. Гусьева К., Федотов К. Повышение инвестиционной стратегии и регулярные стратегии структурных преобразований // Экономист. – 1994.

44. Долан Э. Дж., Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – В 2-х т./ Пер. с англ. – М.: Республика, 1994.

45. Дмитренко Г. Нові інструменти мотивації // Економіка України. – 1993. – № 5.

46. Долішній М., Козоріз М. До питання про ефективність сучасного господарювання // Економіка України. – 1993. – № 9.

47. Жиляев И.Б. Мое малое предприятие: основы успешного предпринимательства. – К., 1995.

48. Заботіна Р. Внутрішньогосподарська соціальна інфраструктура підприємства // Економіка України. – 1994. – № 3.

49. Іноземні інвестиції в економіку України: реальність, перспективи // Голос України. – 1994. – 22 грудня.

50. Іноземні інвестиції: їх види, шляхи залучення // Діловий вісник. – 1994. – № 3, 4.

51. Іванкевич В. Трудові відносини і права людини // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 8.

52. Иванов Г.П. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

53. Козленко Н.Н. Рынок и предприятие. – М.: Агропромиздат, 1992.

54. Конкорев В.П. Оргструктуры управления и маркетинг на предприятиях. – Барнаул, 1990.

55. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством. – М.: Изд-во стандартов, 1992.

56. Кузнецов Р. Рынок – маркетинг – предприятие. // Бизнес. – 1994. – № 17.

57. Ландина Т.В., Белянський Л.Е. и др. Управление техническим и организационным развитием предприятия. – К., 1992.

58. Ландина Т.В. Организационно-экономические механизмы адаптации предприятия к условиям рынка. – К.: Наукова думка, 1994.

59. Лановий В.Т. Ринок і відтворення. – К., 1994.

60. Липсиц И. Экономика без тайн. – М.: Вита-Пресс, 1994.

61. Логовенко В., Лазня І. Організаційно-економічні форми приватизації // Економіка України. – 1993 – № 10.

62. Мицкевич А. Экономика в задачах и тестах. – М.: Вита-Пресс, 1995.

63. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Реферат-дайджест учебника по рыночной экономике. – М.: Менеджер, 1993.

64. Одинцова А. Управление предприятием государственной и смешанной форм собственности // Ворпросы экономики. – 1993. –  № 10.

65. Панасюк О. Особливості регулювання трудових відносин у період реорганізації підприємства // Праця і зарплата. – 1995. – № 12.

66. Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова І.С. Економіка виробничого підприємства. – Львів: Оскарт, 1996. – 416 с.

67. Пирогов С. Воспроизводство стоимости научно-технического потенциала // Ворпросы экономики – 1993. – № 3.

68. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 1998. –  368 с.

69. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: Хвиля прес, 1995. – 680 с.

70. Прикладная экономика: Сб. заданий / Пер. с англ. – М.: Просвещение, 1993.

71. Самоукин А.И., Шишов А.Л. Сборник задач по бизнесу. Тесты и задачи с ответами и решениями. – М.: Высшая школа, 1995.

72. Сафронов Н.А. Экономика предприятия. – М.: Юрист, 1998. –  584 с.

73. Самуельсон. Економіка. – Львів, 1993.

74. Современный маркетинг / Под ред. Хруцкого В.М. – 1991.

75. Солуцкий А.И., Щербина В.М. Организация технико-экономического исследования инвестиционных проектов // Экономика строительства. – 1993. – № 5.

76. Стровский Л.Е. Внешний рынок и предприятие. – М.: Финансы и статистика, 1993.

77. Суторміна В., Федосов В., Андрущенко В. Держава, податки, бізнес. – К., 1992.

78. Тимчук М., Тердецький Ю. Тенденції розвитку підприєм­ ства в Україні // Економіка України. – 1993. – № 12.

79. Шапошников Л. Общеэкономическая оценка инвестицион­ ных программ проектов // Экономист. – 1994. – № 5.

80. Шанбергер Р. Японские методы управления производством. – М., 1988.

81. Шудра В.Ф. Як підготувати успішний бізнес-план. – К., 1994.

82. Яковець Ю. Инновационное инвестирование: новые под ­ ходы // Экономист. – 1995. – № 1.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка підприємства (Гаєвська)