ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ І. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці

§ 2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України

§ 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України

§ 4. Метод правового регулювання трудових відносин

§ 5. Функції трудового права України

§ 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права

§ 7. Система трудового права України

Розділ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття основних принципів трудового права України

§ 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

§ 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю

§ 4. Зміст принципів трудового права

Розділ III ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація

§ 2. Конституція України як основне джерело трудового права

§ 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини

§ 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини

§ 5. Локальні правові норми

§ 6. Значення керівних роз’яснень Верховного Суду Українидля однакового застосування судами чинного законодавства про працю

§ 7. Диференціація трудового законодавства України

§ 8. Міжнародні правові акти про працю

Розділ IV СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1. Поняття суб’єкта трудового права України

§ 2. Громадяни як суб’єкти трудового права України

§ 3. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права України

§ 4. Підприємство як суб’єкт трудового права України

§ 5. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України

§ 6. Профспілковий орган підприємства як суб’єкт трудового права України

§ 7. Державні органи, які виступають суб’єктами трудового права України

Розділ V КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

§ 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні

§ 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів

§ 3. Поняття колективного договору

§ 4. Поняття колективних угод та їх види

§ 5. Колективні переговори по укладенню колективного договору

§ 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст

§ 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов’язань

Розділ VI ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 1. Поняття трудових правовідносин

§ 2. Умови виникнення трудових правовідносин

§ 3. Підстави виникнення трудових правовідносин

§ 4. Зміст трудових правовідносин

Розділ VII. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН

§ 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України

§ 2. Міжнародні правові акти про зайнятість

§ 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

§ 4. Поняття працевлаштування та його правові форми

§ 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами

§ 6. Поняття безробітного і його правове становище

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ VIII ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

§ 1. Поняття трудового договору

§ 2. Зміст трудового договору

§ 3. Загальний порядок прийняття на роботу

§ 4. Види трудового договору

§ 5. Переведення на іншу роботу

§ 6. Підстави припинення трудового договору

§ 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

§ 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

§ 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

§ 10. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу

§ 11. Порядок звільнення з роботи

§ 12. Відсторонення працівника від роботи

§ 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи

Розділ IX РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

§ 1. Поняття робочого часу за трудовим правом

§ 2. Види тривалості робочого часу

§ 3. Режим роботи і облік робочого часу

§ 4. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення

§ 5. Поняття відпочинку та його види

§ 6. Трудові відпустки

§ 7. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

§ 8. Соціальні відпустки

§ 9. Відпустки без збереження заробітної плати

§ 10. Порядок надання відпусток

Розділ X ЗАРОБІТНА ПЛАТА

§ 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання

§ 2. Нормування праці

§ 3. Тарифна система та її складові елементи

§ 4. Системи оплати праці

§ 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами

§ 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку

§ 7. Гарантії і компенсації

Розділ XI ОХОРОНА ПРАЦІ

§ 1. Поняття охорони праці за трудовим правом

§ 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

§ 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії

§ 4. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

§ 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

§ 6. Охорона праці жінок

§ 7. Охорона праці неповнолітніх

§ 8. Праця осіб зі зниженою працездатністю

§ 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

Розділ XII. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

§ 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці

§ 2. Методи забезпечення трудової дисципліни

§ 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

§ 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків

§ 5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків. Поняття дисциплінарного проступку

§ 6. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування

§ 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни

Розділ XIII. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

§ 1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом

§ 2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

§ 3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців

§ 4. Повна матеріальна відповідальність

§ 5. Підвищена матеріальна відповідальність

§ 6. Порядок визначення розміру шкоди

§ 7. Порядок відшкодування шкоди

§ 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам

Розділ XIV ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ

§ 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація

§ 2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні

§ 3. Комісія по трудових спорах як обов’язковий первинний орган по розгляду трудових спорів

§ 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів

§ 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі

§ 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Трудове право України (Прокопенко В. I.)