Головна Головна -> Підручники -> Підручник Податкова політика (Литвиненко Я.В.) скачати онлайн-> 6.3. Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні

6.3. Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні


Подальший розвиток економіки держави, окремого підприєм­ства, фірми неможливий без інтеграції з іншими суб’єктами господа­рювання як всередині держави, так і за її межами. Це є головною умо­вою ефективного функціонування та утримання на ринку, конкурен­тоспроможності. Тому центральне місце в цьому процесі посідає розвиток міжнародних зв’язків з іншими державами та підприємст­вами. Але в кожній державі свої особливості розвитку економіки, різ­не законодавство, національні традиції. Тому важливою проблемою при подальшому розвитку цих зв’язків є уніфікація чинного законо­давства держав, яке пов’язане з інтеграцією їх економічних систем. Насамперед це стосується законодавства з питань оподаткування.

Для країн Західної Європи ця проблема виникла ще наприкінці 50-х років, коли був утворений Європейський Союз (ЄС). Переду­сім проводилась уніфікація податків на споживання, але пізніше і прямих податків на доходи підприємств.

Упродовж майже 30 років Комісією ЄС проводилась робота щодо гармонізації податків, особливо тих, які пов’язані з інвестиційною діяльністю. Були висунуті пропозиції з питань оподаткування при­бутку головних і дочірніх компаній, а також при злитті та поділі з передачею власності корпорації (1969 р.), прийнята директива Ко­місії з питань взаємодії в галузі прямого оподаткування та проблем ухиляння компаній від сплати податків (1977 р.), оподаткування ди­відендів та усунення подвійного оподаткування в країнах ЄС (сере­дина 70-х років), пропозиція щодо гармонізації правил оподаткуван­ня прибутку (1988 р.) тощо.

Але процес гармонізації податків стикається з вирішенням двох протилежних за своєю суттю проблем. Сутність першої полягає у то­му, що утворення єдиного внутрішнього ринку передбачає уніфіка­цію податкового законодавства. Особливо це стосується отримано­го прибутку підприємств і доходів інвесторів, тому що тільки вирі­шення цієї проблеми дає можливість капіталу вільно пересуватися між країнами — членами ЄС та уникнути бар’єрів, які стримують розвиток науково-технічної інтеграції та поширення найновіших до­сягнень науки, техніки та технології між державами. З другого боку, проведення гармонізації податків, його ставок, надання різних пільг по інвестиціях торкається внутрішньої політики держави, об’єктивно зменшує розмір отриманих податків у дохідну частину бюджету дер­жави. Крім того, зменшується вплив уряду держави на внутрішніх виробників. Тому вирішення цих проблем має велике значення і йому приділяється велика увага.

Зараз гармонізація податків проводиться в таких напрямах.

Гармонізація правил визначення прибутку до оподаткування під­приємств. Ці пропозиції були висунуті Комісією ЄС у 1988 р. Вони охоплювали діяльність усіх підприємств незалежно від виду та форм власності. Сутність цих пропозицій полягає у відмові всіх країн — членів ЄС від використання в межах кожної держави податкових кре­дитів при обчисленні бази обкладання, замінивши їх національними системами державних дотацій платникам у вигляді субсидій, подат­кових знижок, різних виплат з державних і місцевих бюджетів. На думку Комісії, це зацікавить компанії в стимулюванні виробничої та науково-технічної діяльності.

Система амортизаційних списань. Найуніверсальнішим засобом залишається застосування прискореної амортизації, що дає змогу ефективно стимулювати розвиток окремих галузей національної еко­номіки, швидше впроваджувати досягнення науково-технічного про­гресу, заохочувати інвестування коштів у НДДКР. Але кожна держа­ва має свої особливості. У деяких із них у перший рік експлуатації об­ладнання можливе списання 100 % його вартості. При цьому суттєво зменшується прибуток до оподаткування. У сучасних умовах у різ­них країнах застосовуються різні форми прискореної амортизації. Але пропозиція експертів ЄС полягає в тому, щоб взагалі відмінити в країнах — членах ЄС прискорену амортизацію і встановити одна­ковий період амортизації відповідно до правил ЄС. Крім того, про­понується обмежити практику пріоритетного податкового стимулю­вання окремих галузей національної економіки.

Оподаткування малого та ризикованого бізнесу. Усі податкові си­стеми країн Західної Європи спрямовані на сприяння фінансовому та економічному становищу компаній та наукомістких галузей націо­нальної економіки. Цієї пропозиції дотримуються і експерти Комісії ЄС. У зв’язку з тим, що діяльність цих підприємств пов’язана з вели­ким ризиком і з утворенням різних філій і дочірніх підприємств, то і податкова політика спрямовується передусім на гармонізацію по­датків на прибутки цих підприємств. Головні пропозиції щодо цієї проблеми такі:

• встановлення для дочірніх підприємств обмеженого діапазону ставок прибуткового податку громадян, значно нижчих за корпо­ративний податок;

• звільнення від оподаткування доходів на рівні філій;

• усунення подвійного оподаткування при отриманні головною компанією від філії прибутку;

• перехід головних підприємств на систему консолідованого при­бутку при оподаткуванні.

Тобто всі ці пропозиції спрямовані на стимулювання утворення головними підприємствами широкої мережі філій і дочірніх підпри­ємств.

Уніфікація податків у країнах — членах ЄС проводиться на різних напрямах, а саме:

• зближення ставок податку на прибуток тих підприємств, які зай­маються підприємницькою діяльністю в галузі інвестування;

• уніфікація бази оподаткування;

• уніфікація методів надання податкових пільг для інвесторів при стягненні корпоративного податку;

• усунення подвійного оподаткування підприємств і фірм у краї­нах — членах ЄС;

• взаємодопомога державних структур країн — членів ЄС у боро­тьбі з ухилянням компаній від оподаткування.

Контрольні питання

1. Прибуток як головне джерело інвестицій підприємства.

2. Стимулююче значення податкових пільг при плануванні збіль­шення інвестиційної діяльності підприємства.

3. Методи стимулювання приватних підприємств і фірм до розши­рення інвестування в НДДКР.

4. Особливості податкової політики США в питаннях проведення державної інвестиційної політики.

5. Особливості податкової політики Великобританії в питаннях проведення державної інвестиційної політики.

6. Особливості податкової політики Німеччини в питаннях прове­дення державної інвестиційної політики.

7. Особливості податкової політики Франції в питаннях проведення державної інвестиційної політики.

8. Гармонізація процесів оподаткування інвестицій у різних країнах світу.

9. Система амортизаційних списань як один із засобів стимулюван­ня інвестиційних процесів на підприємстві.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Податкова політика (Литвиненко Я.В.)