Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економічний аналіз (Болюх М. А., Бурчевський В.З.) скачати онлайн-> 12.2. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції

12.2. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції


Аналіз звичайно починають з оцінки того, як виконано план виробництва у звітному періоді в цілому по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць (табл. 12.1).

Таблиця 12.1

Обсяги виробництва товарної продукції

Обсяги виробництва продукції, тис. грн Відхилення фактичного випуску продукції за звітний період
за ми-нулий період за звітний період

від плану

від минулогоперіоду
запланом фак-тично

тис.грн

%

тис.грн

%
Товарна продукція, тис. грн< /p> 8000 8400 8500 +100 + 1,2 +500 +6,25
у т. ч.

головне підприємство

6000 6300 6336 +36 + 0,6 +336 +5,6
інші виробництва й філії 2000 2100 2164 +64 +3,1 +164 +8,2
з них:

філія № 1

280 300 340 +40 +13,3 + 60 +21,4

Згідно з даними табл. 12.1, роботу підприємства з випуску продукції у цьому періоді слід вважати цілком задовільною. План з товарної продукції перевиконано на 1,2 %, а зростання проти минулого періоду становило 6,25 %. Усі виробничі підрозділи добре працювали, але інші виробництва й філії трохи випереджали за цими показниками головне підприємство. Найбільших успіхів досягла філія № 1, яка план виробництва виконала на 113,3 % і має найвищі темпи зростання товарної продукції проти минулого періоду (21,4%).

Аналіз випуску продукції протягом поточного місяця здійснюється на підставі оперативної інформації, яка нагромаджується в комп’ютерній базі даних і стосується загального обсягу, асортименту продукції, місця виробництва тощо як за день, так і наростаючим підсумком з початку місяця (табл. 12.2). З цієї таблиці видно, що у філії № 2 відставання від планових даних за перший

Таблиця 12.2

Дані про виконання поточних планів виробництва продукції у філії № 2 У березні місяці, тис. грн

Виріб Час 1.03 2.03 …… 15.03 …..
за планом фактично відхилення(±) за планом фактично відхилення(±) за планом фактично відхилення(±)
Виріб А За день 5 4 –1 5 3 – 2 5 5
З початку місяця 5 4 –1 10 7 –3 50 40 –10
Виріб Б За день 7 5 –2 7 6 –1 7 6 –1
З початку місяця 7 5 –2 14 11 –3 70 53 –17
Виріб В За день 2 –2 2 –2 2 2
З початку місяця 2 –2 4 –4 20 18 –2
Усього у філії № 2 За день 14 9 –5 14 9 –5 14 13 –1
З початку місяця 14 9 –5 28 18 –10 140 111 –29

день становило 5, на кінець другого дня — 8, а на кінець дня 15 березня загальний борг виробничників уже дорівнював 29 тис. грн, причому більша частина цієї суми припадала на виріб «Б» (17 тис. грн). Оперативний аналіз обставин виробництва і з’ясування причин такого відставання від планових графіків у філії № 2 дасть змогу керівництву своєчасно й ефективно втрутитись у перебіг подій.

Аналіз обсягів виробництва продукції у звітному періоді можна доповнити вивченням рівнів виконання плану в поквартальному і річному розрізі. Якщо рівні виконання плану за цими проміжками часу помітно різняться, слід більш докладно з’ясувати причини такого становища і проаналізувати заходи, що вживалися адміністрацією підприємства для поліпшення ситуації з виконанням плану.

Ураховуючи складне економічне становище в країні, повсюдний спад виробництва, доцільно особливо уважно вивчити динаміку обсягів випуску продукції на підприємстві і за попередні роки. При цьому використання натуральних вимірників обсягів випуску продукції є найбільш слушним, оскільки нейтралізує вплив інфляції. Якщо ці вимірники не можна використати, то обсяги вимірюють у незмінних цінах або цінах поточного року з відповідними перерахунками показників товарної продукції за попередні роки. У табл. 12.3 наведено дані щодо фактичних обсягів випуску товарної продукції підприємством за останні п’ять років.

Дані табл. 12.3 свідчать, що обсяги виробництва продукції на підприємстві № 1 у попередні три роки невпинно знижувались і тільки у звітному році, нарешті, почався зворотний процес. Падіння обсягів виробництва було й на спорідненому підприємстві № 2, і в цілому в галузі. Однак слід вказати, що на підприємстві № 1 спад виробництва був глибшим, ніж у галузі (50 % проти 38 %). Тому керівництву підприємства треба рішучіше братися за відновлення втрачених позицій на ринку.

Під час аналізу можна розраховувати середньорічні темпи зміни виробництва () або приросту (D). Використовують для розрахунку формулу середньогеометричної:

середньорічні темпи зміни виробництва.

У нашому прикладі середньорічні темпи зміни становили:

середньорічні темпи зміни виробництва.

Таблиця 12.3

Динаміка виробництва продукції за п’ять років

Показники

П’ятирічний період
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік (минулий) 5-й рік (звітний)
Підприємство № 1
Товарна продукція у незмінних цінах, млн грн 204 163,2 138,72 96 102
% до попереднього року 100 80 85 69 106,25
% до першого року 100 80 68 47 50
Підприємство № 2
Товарна продукція у незмінних цінах, млн грн 120 108 88,56 78 72
% до попереднього року 100 90 82 88 92
% до першого року 100 90 74 65 60
………
Обсяг товарної продукції в цілому по галузі, млн грн 2500 2150 1914 1625 1550
% до попереднього року 100 86 89 85 95
% до першого року 100 86 76 65 62

Дані табл. 12.3 можна використати для побудови відповідного графіка. Якщо при цьому мати ще й додаткову інформацію стосовно роботи окремих споріднених підприємств, то графічне відображення динаміки виробництва продукції набуває особливої наочності (рис. 12.1).

Проаналізувавши загальні показники обсягу товарної продукції, слід визначити головні чинники, які спричинили негативні тенденції та окремі зриви завдань. Особливо ретельним має бути пошук внутрішніх негативних факторів, винних підрозділів і виконавців. Треба мати на увазі, що інколи зрив планових завдань з випуску продукції деякі виробничники й низові керівники пояснюють недоліками в плануванні, завищеними завданнями, які просто неможливо було виконати. Здебільшого ці виправдання бувають безпідставними, але коли їх кількість зростає і виконавці їх відповідно аргументують, керівництву підприємства треба обов’язково перевірити обґрунтованість планових розрахунків і взагалі якість поточного планування виробництва.

Динаміка виробництва товарної продукції  на двох споріднених підприємствах

Рис. 12.1. Динаміка виробництва товарної продукції на двох споріднених підприємствах, млн грн

Розроблення напружених, але реальних для виконання планів — першочергове завдання планового відділу. Не втручаючись в його справи, аналітик тільки повинен указати на явні недоліки в плануванні. Якщо ж стан планування потребує рішучіших дій, то відповідні рекомендації треба включити до переліку управлінських заходів для поліпшення справ на підприємстві.

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, треба обов’язково визначити, які фактори спричинили саме таку тенденцію розвитку, й відокремити ті з них, що діяли на державному рівні, тобто не залежали від підприємства. Проте внутрішні фактори заслуговують на особливу увагу. Обсяг виробництва можна збільшити, використовуючи дорожчі матеріали і відповідно піднімаючи ціну виробів, або, навпаки, збільшувати в складі рецептур дешевші компоненти, а зекономлені дефіцитні спрямовувати на додатковий випуск продукції. Усі заходи щодо розвитку спеціалізації та кооперації також помітно впливають на обсяги виробництва.

Регулювання рівня якості та зміна асортименту були переважними способами збільшення обсягів виробництва на підприємствах і в цілих галузях промисловості колишнього СРСР. До речі, сучасний ринок ефективно бореться з цими «хитрощами» простим зниженням попиту на вироблену в такий спосіб продукцію.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економічний аналіз (Болюх М. А., Бурчевський В.З.)