Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право України (Саніахметова) скачати онлайн-> 124. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

124. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності


Основними нормативно-правовими актами, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні, є Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. (далі — Закон) і Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р.
Інвестиції визначені в Законі “Про інвестиційну діяльність” як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
За критерієм характеру цінностей, що вкладаються в об’єкти діяльності, Закон класифікує інвестиції таким чином:
– кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
– рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
– майнові права інтелектуальної власності;
– сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих (“ноу-хау”);
– права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
– інші цінності.
Таким чином, у законі міститься великий, але все-таки невичерпний перелік тих благ, що можуть бути інвестиціями.
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.
У Законі “Про інвестиційну діяльність” надане її легальне визначення: інвестиційна діяльність — сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
Такі практичні дії починаються з прийняття рішення про вкладення коштів в якості інвестиції, для чого досліджуються інвестиційні можливості, розробляється техніко-економічне обґрунтування, підготовляється контрактна і проектна документація, бізнес-план, укладається інвестиційний договір. Потім практичні дії спрямовані на виконання обов’язків за інвестиційним договором, тобто реалізацію інвестицій, що можуть опосередковуватися різною договірно-правовою формою і тягнуть створення об’єкта інвестиційної діяльності.
Інвестиційна діяльність поділяється в Законі на такі види залежно від того, на підставі чого вона здійснюється:
– інвестування, здійснюване громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;
– державне інвестування, здійснюване органами влади і управління України, Автономної Республіки Крим, місцевих рад за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позикових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових коштів;
– іноземне інвестування, здійснюване іноземними громадянами, юридичними особами та державами;
– спільне інвестування, здійснюване громадянами і юридичними особами України, іноземних держав.
Крім того, за джерелом фінансування інвестиційна діяльність поділяється на здійснювану за рахунок:
-власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);
– позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські і бюджетні кредити);
– залучених фінансових коштів інвестора (кошти, отримані від продажу акцій, пайові та інші вклади громадян і юридичних осіб);
– бюджетних інвестиційних асигнувань;
– безкоштовних і благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.
Суб’єктами (інвесторами та учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.
Вони поділяються на інвесторів і учасників.
Інвестори — суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Отже, інвестори — це лише одна група в системі суб’єктів інвестиційної діяльності, що здійснюють вкладення власних, позичкових або залучених коштів у формі інвестицій і забезпечують їхнє цільове використання.
Учасники інвестиційної діяльності — громадяни і юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.
Об’єкти інвестиційної діяльності — будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права.  Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право України (Саніахметова)