Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Завдання та запитання для самоперевірки

Завдання та запитання для самоперевірки


 1. Що таке бюджетна стратегія? В якому документі держави вона формується?
 2. Які стратегічні напрями сучасної бюджетної політики України ви можете назвати? З яких документів чи законодавчих актів ви дістали цю інформацію?
 3. Ознайомтесь з макроекономічним прогнозом соціально-економічного розвитку України на поточний рік. Дослідіть його зміст та основні складові. З’ясуйте місце і роль бюджетної політики в рамках цього документа на поточний період.
 4. Що таке бюджетна тактика? Навіщо потрібно її використо-вувати?
 5. Які ви знаєте методи бюджетного планування із зарубіжного досвіду? Чи можна ними скористатись в Україні? Ваші роздуми щодо цього.
 6. Опишіть процедуру складання, розгляду, прийняття та виконання бюджету.
 7. Ознайомтесь з бюджетною резолюцією Верховної Ради України на поточний рік. З’ясуйте її зміст та основні складові. Визначте основні напрями бюджетної політики на поточний рік, закладені в цьому документі.
 8. Які чинники визначають якість розробки бюджету?
 9. Визначте структуру Державного бюджету на поточний рік. Одержані результати порівняйте з попередніми роками та прокоментуйте.
 10. На підставі даних табл. 7 визначте питому вагу у ВВП доходів бюджету, видатків бюджету та питому вагу дефіциту бюджету стосовно доходів. Зробіть висновки на основі одержаних результатів.
 11. За табл. 8 порівняйте потреби у бюджетних коштах і можливості їх фінансування. Одержані результати прокоментуйте.
 12. На основі табл. 8 запропонуйте свій варіант розподілу бюджетних коштів (за питомою вагою), виходячи з пріоритетності розвитку галузей України в сучасних умовах. Обґрунтуйте.
 13. За табл. 9 розрахуйте виконання плану за доходами, видатками та дефіциту бюджету, а також за доходами бюджету у відсотках до ВВП. На основі одержаних результатів зробіть висновки щодо якості бюджетного планування в Україні. На основі розрахунків побудуйте діаграму, яка б зображувала фактичне виконання бюджету порівняно з плановими показниками.

Таблиця 7

Економічні показники України

Показники Роки
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ВВП, млн грн. 50 1483 12038 54516,0 31519,0 92484,0 100400,0 129844
Дохід зведе-ного бюджету, млн грн. 12,3 469,2 5231,0 20689,9 30218,7 27148,6 28441,0 31512
Видатки зведеного бюджету, млн грн. 19,2 572,5 6306,5 24302,8 34182,8 33345,0 30506,0 34463
Дефіцит зведеного бюджету, млн грн. 6,9 76,3 1075,5 3612,9 3964,1 6196,4 3381,0 1951,1
У % від ВВП:
доходи
видатки
дефіцит
Дефіцит бюджету стосовно доходів, %

Таблиця 8

ПОТРЕБИ У БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАННЯХ НА 1999 РІК І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Стаття видатків Запити міністерств, які базуються на чинному законодавстві, млрд грн. Оцінка Мінфіну, виходячи з можливостей фінансування, млрд грн. Відсоток на задоволення потреб
Усього видатків 79,02 27,98
у тому числі:
Наука 1,90 0,34
Національна оборона, правоохоронна діяльність і гарантування безпеки держави 8,10 2,83
Освіта 9,61 3,89
Соціальний захист і соці-альне забезпечення 13,10 3,80
Культура і мистецтво 5,16 0,27
Засоби масової інформації 2,84 0,14
Фізкультура і спорт 3,42 0,1
Будівництво 5,29 0,15

Таблиця 9

ЯКІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Показники Роки
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Доходи зведеного бюджету
— план 4826 22326 34391 30429 30429 34252 3343
— факт, млн грн. 5231 20690 30142 27149 28441 32512
— у % до плану
Видатки зведення бюджету
— план 5886 25642 39009 36181 33142 35492 3343
— факт, млн грн. 6364 24303 34106 33345 30506 34463
— у % до плану

Закінчення табл. 9

Показники Роки
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Дефіцит бюджету
— план –1060 –3316 –4618 –5751 –3381 –1240
— факт, млн грн. –1133 –3613 –3964 –6169 –2065 –1951 0
— у % до плану
Номінальний ВВП
— прогнозований 10382 49001 74720 100400 101100 124100 149500
— фактичний 12038 54516 81519 93365 103869 129844
Фактичний у % до прогнозованого
Доходи бюджету
— у відсотках до ВВП
— план
— факт


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)