Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.) скачати онлайн-> Тестові завдання

Тестові завдання


1. Методом управління державним боргом є:

а) обмін облігацій за регресивним співвідношенням;

б) відстрочка погашення;

в) податкова координація та гармонізація;

г) проведення бюджетного санкціонування.

2. Способом управління державним боргом є:

а) конверсія;

б) консолідація;

в) уніфікація;

г) гармонізація.

3. Прихований дефіцит бюджету формується:

а) з урахуванням соціальних зобов’язань держави;

б) на основі емісійних джерел його покриття;

в) конверсією;

г) згладжуванням податків.

4. Монетизація бюджетного дефіциту створюється:

а) з урахуванням соціальних зобов’язань держави;

б) на основі емісійних джерел його покриття;

в) конверсією;

г) згладжуванням податків.

5. Індикатором бюджетної безпеки є:

а) перерозподіл ВВП через зведений бюджет (не повинен перевищувати 30 %);

б) допустимою величиною бюджетного дефіциту (3—4 % ВВП);

в) ступінь бюджетної безпеки (прямо пропорційний рівню обсягів бюджетного фінансування);

г) рівень бюджетної безпеки (обернено пропорційний рівню бюджетного дефіциту).

6. Усе вказане нижче може розглядатися як автоматичний стабілізатор, за винятком:

а) прибуткового податку;

б) інвестиційного податкового кредиту;

в) корпоративного податку;

г) податку на продаж.

7. Проведення пол ітики бюджетної експансії потребує:

а) зниження державних видатків, збільшення податків або одночасного застосування цих заходів;

б) зниження державних видатків і скорочення податків;

в) скорочення державних видатків і підвищення податкових ставок;

г) збільшення державних видатків, скорочення податків або одночасного застосування цих заходів.

8. Уряд може погіршити ситуацію з інфляцією в тому разі, коли буде:

а) підвищувати податки;

б) збільшувати державні витрати і фінансувати бюджетний дефіцит за рахунок позик на внутрішньому відкритому ринку;

в) продавати центральному банку державні цінні папери з метою фінансування власних витрат;

г) використовувати зовнішні позики для фінансування бюджетного дефіциту.

9. Циклічний бюджетний дефіцит — це:

а) перевищення фактичного дефіциту над структурним;

б) перевищення структурного дефіциту над фактичним;

в) складається в умовах повної зайнятості;

г) складається під впливом циклічних коливань.

10. Метою політики коригування державного бюджету є:

а) досягнення балансу між видатками та доходами бюджету;

б) подолання економічної кризи або інфляції;

в) забезпечення державних витрат;

г) зменшення бюджетного дефіциту.

11. Автоматична фіскальна політика при зростанні рівня безробіття спричиняє:

а) зменшення бюджетного дефіциту;

б) збільшення бюджетного дефіциту;

в) скорочення податкових нарахувань;

г) скорочення державних видатків.

12. Політика запозичень здійснюється тоді, коли:

а) видатки перевищують доходи;

б) доходи перевищують видатки;

в) існує дефіцит бюджету;

г) є бюджетне витіснення.

13. При зростанні реального обсягу ВВП збільшення державних витрат здійснюється за рахунок:

а) зростання державних закупівель;

б) зростання соціальних трансфертів;

в) поліпшення державних послуг;

г) скорочення цін.

14. Закон Вагнера розкриває зв’язок таким чином:

а) при зростанні ВВП відбувається збільшення державних витрат;

б) при зростанні ВВП відбувається зменшення державних витрат;

в) при зменшенні ВВП відбувається зменшення державних витрат;

г) при зменшенні ВВП відбувається збільшення державних витрат за рахунок соціальних трансфертів.

15. Зростання дефіциту бюджету:

а) збільшує державний борг;

б) зменшує державний борг;

в) зумовлюється зростанням відсотків за боргом;

г) зумовлюється скороченням відсотків за боргом.

16. Інфляційним джерелом фінансування дефіциту бюджету є:

а) трансферти;

б) монетизація дефіциту;

в) купівля центральним банком державних цінних паперів;

г) продаж державних цінних паперів комерційним банкам.

17. Якщо скорочується курс національної валюти, то:

а) скорочуються надходження від оподаткування експорту;

б) сплата зовнішніх боргів вимагатиме більше витрат на його обслуговування у вітчизняній валюті;

в) зростає державний борг;

г) скорочується державний борг.

18. Дефіцит бюджету може фінансуватися через:

а) сеньйораж;

б) зовнішні позики;

в) внутрішні позики;

г) інфляційний податок.

19. Ефект Олівера-Танзі засвідчує:

а) фінансування бюджетного дефіциту неінфляційними джере-лами;

б) вплив існування лагів у вилученні податків;

в) зменшення реальних податкових надходжень при зростанні цін і незмінних податкових ставках;

г) вплив інфляції на дефіцит бюджету.

20. Якщо темп скорочення грошових запасів у населення випереджає темп інфляції, то відбувається:

а) зменшення інфляційного податку;

б) зростання інфляційного податку;

в) скорочення дефіциту бюджету;

г) зростання дефіциту бюджету.

21. «Тягар боргу» означає:

а) короткострокові наслідки бюджетного дефіциту;

б) довгострокові наслідки бюджетного дефіциту;

в) квазіфіскальні витрати;

г) квазісубсидії центрального банку.

22. Борговий своп — це:

а) конверсія боргу;

б) зниження відсотків за обслуговування боргу;

в) реструктуризація боргу;

г) викуп боргу;

д) капіталізація боргу.

23. Капіталізація боргу — це:

а) можливість викупити власні боргові зобов’язання;

б) обмін зовнішнього боргу на акціонерний капітал зі знижкою;

в) заміна існуючих боргових зобов’язань новими;

г) стабілізація розмірів і зміна структури заборгованості.

24. Конверсія «борг—борг» — це:

а) можливість викупити власні боргові зобов’язання;

б) обмін зовнішнього боргу на акціонерний капітал зі знижкою;

в) заміна існуючих боргових зобов’язань новими;

г) стабілізація розмірів і зміна структури заборгованості.

Запитання 1 2 3 4 5 6 7 8
Варіанти відповідей а, б а, б, в а б а, б, г б г б
Запитання 9 10 11 12 13 14 15 16
Варіанти відповідей а, г а, г б, в а, в, г а, в а, в а, в б, в
Запитання 17 18 19 20 21 22 23 24
Варіанти відповідей б, в б, в, г б, в, г а, г б а, г, д б в


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетно-податкова політика (Куценко Т.Ф.)