Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.) скачати онлайн-> Частина 3 Завдання для блочно-модульного контролю

Частина 3 Завдання для блочно-модульного контролю


Навчальна програма дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» передбачає вивчення п’ятьох тем. Поточний контроль виконується у два етапи, кожний з яких охоплює певну частину курсу.

Перший етап. Контроль за вивченням тем «Методологічні засади інвестиційного аналізу», «Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні», «Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості» здійснюється шляхом виконання письмової роботи, яка складається з тестових завдань, що охоплюють ключові питання тем і є індивідуальними для кожного студента в групі. Робота виконується наприкінці вивчення вказаних тем.

Другий етап. Контроль знань за темами «Реальні інівестиційні проекти», «Фінансові інвестиції» — здійснюється за результатами вирішення комплексної виробничої ситуації. Завдання для формування задач — наведено далі.

1. Типові тести для проведення першого етапу
блочно-модульного контролю

1. Визначте правильну відповідь.

Інвестиційні рішення — це…

а) рішення, пов’язані з придбанням активів.

б) рішення, пов’язані із залученням коштів для фінансування інвестицій.

в) рішення, пов’язані з реалізацією окремого інвестиційного проекту.

2. Визначте правильну відповідь.

Бюджетування капіталу — це…

а) складання бюджету капіталу.

б) складання бюджету інвестиційного проекту.

в) вкладання капіталу в активи, вартість яких перевищує їх ціну.

3. Визначте правильну відповідь.

Метою фірми щодо бюджетування капіталу є…

а) максимізація прибутку і мінімізація витрат.

б) створення максимально можливої величини багатства для акціонерів.

в) захоплення та утримання максимально можливої частки ринку.

4. Визначте правильну відповідь.

Інвестиційна програма — це…

а) програма реалізації інвестиційного проекту.

б) програма планування сукупних та індивідуальних грошових потоків як за окремими проектами, так і за напрямами діяльності фірми.

в) система взаємопов’язаних інвестиційних проектів, що мають спільні цілі, єдині джерела фінансування та органи управління.

5. Визначте правильну відповідь.

Інвестиційний проект — це…

а) визначений перелік документів і рекомендацій, необхідних для реалізації інвестиційної пропозиції.

б) сукупність заходів, що передбачають певні вкладення капіталу з метою отримання прибутку або соціального ефекту в майбутньому.

в) сукупність різних видів діяльності, спрямованих на реалізацію інвестиційної стратегії.

6. Визначте правильну відповідь.

Багатство створюється тоді, коли…

а) зростає дохід підприємства і зменшуються витрати.

б) гроші використовуються не як грошові кошти, а як капітал.

в) ринкова вартість продукції більша за ринкову вартість витрат.

г) отриманий прибуток не розподіляється між акціонерами, а реінвестується.

д) коли зростає органічна структура капіталу.

7. Визначте правильну відповідь.

Амортизаційні відрахування…

а) відносять до залучених джерел фінансування.

б) відносять до запозичених джерел фінансування.

в) відносять до власних джерел фінансування.

г) не є джерелом фінансування інвестицій.

8. Визначте правильну відповідь.

До причин, що зумовлюють зміну вартості грошей у часі, відносять такі фактори, як…

а) ставка рефінансування та облікова ставка центрального банку.

б) інфляція та переважання особистих витрат.

в) інвестиційні можливості та ризик.

г) амортизаційна політика підприємства, що визначає перенесення поточної вартості основних фондів рівними частинами на вартість виробленої продукції;

д) комбінація а) та в).

е) комбінація а) та б).

9. Яке (які) з наведених нижче тверджень є хибним (и)?

а) Чиста теперішня вартість завжди більша за теперішню вартість.

б) Інвестиційні витрати, здійснені не на початку реалізації інвестиційного проекту, мають дисконтуватися.

в) Теперішня вартість завжди більша за чисту теперішню вартість.

г) Комбінація а) та б).

д) Жодне з наведених.

е) Усі твердження є хибними.

10. Визначте правильне закінчення наведеного нижче твердження.

Чим вищий ризик очікуваних грошових потоків, тим…

а) вищу ставку дисконтування необхідно використати.

б) вищою буде їх теперішня вартість.

в) нижчою буде їх теперішня вартість.

г) нижчою буде прибутковість інвестиційного проекту.

11. Визначте правильне закінчення наведеного нижче твердження.

Внутрішня норма дохідності — це…

а) ставка дохідності, розрахована не щодо компанії загалом, а лише щодо окремого виду її діяльності.

б) величина, обернена щодо чистої теперішньої вартості.

в) ставка дисконтування, за якої чиста теперішня вартість дорівнює нулю.

г) коефіцієнт, що дає змогу врахувати амортизацію за визначення процентної ставки, за якою фінансуватиметься інвестиційний проект.

12. Визначте, яке з наведених нижче тверджень є правильним.

а) Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі, але не дає можливості порівнювати різні проекти.

б) Індекс прибутковості не враховує вартість грошей у часі, але дає можливість порівнювати грошові потоки.

в) Індекс прибутковості враховує вартість грошей у часі і дає можливість порівнювати проекти.

г) Усі твердження є неправильними.

13. Визначте, яке з наведених нижче тверджень є хибним.

Постаудит…

а) показує якість існуючих інвестиційних рішень.

б) показує якість майбутніх інвестиційних рішень.

в) виявляє підстави для ініціювання діяльності з унесення коректив у вже існуючі проекти.

г) виявляє підстави для внесення коректив у вже реалізовані проекти.

14. Визначте, яке з наведених нижче тверджень є хибним:

а) Якщо PI > 1, то NPV > 0.

б) Якщо PI < 0, то IRR < 1.

в) Якщо NPV > 0, то PI > 1.

г) Комбінація a) та в).

д) Жодне з наведених.

15. Визначте, яке з наведених нижче тверджень є правильним:

а) PV > NPV.

б) Якщо РІ < 2, то NPV < 0.

в) Якщо PV > 0, то NPV > 0.

г) Комбінація a) та c)

д) Усі вірні.

є) Жодне з наведених.

16. Визначте правильне закінчення наведеного нижче твердження.

Життєвий цикл проекту — це…

а) період між вкладанням коштів у виробництво та реалізацією товару.

б) час, за який кошти, інвестовані у проект, здійснюють оборот за формулою «Г – Т – Г».

в) проміжок часу від моменту народження ідеї до закінчення її експлуатації.

г) період від моменту отримання позики до моменту її погашення.

д) плановий показник, який встановлюють на початку реалізації інвестиційного проекту.

17. Визначте правильне закінчення наведеного нижче твердження.

Внутрішня норма дохідності — важливий показник, оскільки…

а) її легко і зручно розраховувати.

б) вона дає змогу порівняти відмінні проекти.

в) вона може бути напряму використана для прийняття рішень.

г) комбінація а) та в).

д) комбінація б) та в).

е) комбінація а) та б).

18. Визначте повне правильне закінчення наведеного нижче твердження.

Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є такі вади:

а) не враховують вартість грошей у часі.

б) потребують суб’єктивного встановлення терміну.

в) не є інформативними щодо того, чи створює цей проект багатство.

г) можливе ігнорування значних виплат поза межею точки окупності.

д) комбінація в) і г).

е) комбінація б), в) і г).

ж) комбінація а) та в).

19. Яка (які) з наведених нижче комбінацій показників оцінювання ефективності проектів не охоплює застарілі методи?

а) чистий приведений дохід, коефіцієнт ефективності, строк окупності.

б) індекс дохідності, внутрішня норма прибутку, чистий приведений дохід.

в) період окупності, строк окупності, чистий приведений дохід, коефіцієнт ефективності.

г) чистий приведений дохід, коефіцієнт ефективності, індекс дохідності.

д) коефіцієнт ефективності, строк окупності.

е) жодна з наведених.

ж) варіанти б), в) і д).

20. Який (які) з наведених нижче показників оцінювання не враховує (не враховують) фактор часу, реінвестування амортизаційних відрахувань?

а) Період окупності.

б) Коефіцієнт ефективності.

в) Чистий приведений дохід.

г) внутрішня норма дохідності.

д) Індекс дохідності.

е) Жодний з наведених.

ж) Усі наведені показники.

21. Який з наведених варіантів твердження є правильним?

Основу грошового потоку за інвестиціями становлять…

а) Дохід за певний період і суми амортизації матеріальних й нематеріальних активів.

б) Нерозподілений прибуток і дебіторська заборгованість.

в) Прибуток і кредиторська заборгованість.

г) Чистий прибуток і суми амортизації матеріальних і нематеріальних активів.

д) Середньоарифметичні значення різниці між доходами та збитками за досліджуваний період часу.

е) Усі варіанти є неправильними.

ж) Усі разом варіанти є правильними.

22. Визначте, які з наведених комбінацій факторів, що впливають на розмір ставки дисконту, є неправильними:

а) Середня реальна депозитна ставка, темп інфляції, премії за ризик, премії за низьку ліквідність.

б) Премії за ризик; премії, що компенсують низьку спроможність товару перетворюватися на високоліквідний актив; показник, який характеризує темпи зниження купівельної спроможності грошової одиниці; ставка за депозитами.

в) Середня реальна депозитна ставка; премії за низьку ліквідність; показник, який характеризує темпи зниження купівельної спроможності грошової одиниці; показник імовірності виникнення несприятливих подій, що можуть призвести до втрат у будь-якій формі.

г) Середня реальна депозитна ставка; премії за ризик; показник, який характеризує темпи зниження купівельної спроможності грошової одиниці; вартість грошових коштів на кредитному ринку; показник імовірності виникнення несприятливих подій, що можуть призвести до втрат у будь-якій формі; премії за ризик.

д) Усі наведені вище комбінації.

е) Усі наведені комбінації, крім в) і г).

23. Яке з наведених визначень є правильним?

Чистий приведений дохід — це…

а) метод аналізу, за яким розраховується різниця між приведеними до теперішньої вартості (дисконтуванням) сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного об’єкта і сумою інвестованих у його реалізацію коштів.

б) сума інвестиційних коштів, які спрямовуються на реалізацію інвестиційного проекту (за вкладання коштів у різний час), приведена до теперішньої вартості.

в) різниця між приведеними до теперішньої вартості (дисконтуванням) сумою грошового потоку за період експлуатації інвестиційного об’єкта і сумою інвестованих у його реалізацію коштів.

г) співвідношення суми грошових потоків у теперішній вартості та суми інвестованих коштів, спрямовуваних на реалізацію інвестиційного проекту.

д) співвідношення суми інвестиційних коштів, спрямовуваних на реалізацію інвестиційних проектів, і середньої суми грошового потоку.

е) Усі визначення є неправильними.

24. Яке (які) з наведених нижче визначень є правильним (правильними)?

Внутрішня норма дохідності…

а) — це норма дохідності, розраховувана як середньозважене значення дохідності проектів, що їх планується реалізувати.

б) — це величина дохідності, яка визначається компанією на основі середніх (за галуззю) показників рентабельності.

в) характеризується дисконтною ставкою, за якої чистий приведений дохід у процесі інвестування буде приведено до нуля.

г) характеризується дисконтною ставкою, за якої майбутня вартість грошового потоку від інвестицій приводиться до теперішньої вартості інвестованих коштів.

д) — це співвідношення суми грошових потоків у теперішній вартості та суми інвестованих коштів, спрямовуваних на реалізацію інвестиційного проекту.

е) Правильними є визначення в) і г).

ж) Правильними є визначення а) та в).

25. Визначте правильне закінчення наведеного нижче твердження.

Вартість грошей у часі зростає за умов…

а) деномінації.

б) інфляції.

в) стагнації.

г) політики прискореної амортизації.

д) дефляції.

е) економічного буму.

ж) кредитної рестрикції.

з) комбінації факторів д) та є).

і) Немає жодного правильного варіанта.

26. Вадою (вадами) методу аналізу з використанням коефіцієн­та ефективності є те, що…

а) не враховується фактор часу.

б) неможливо врахувати прискорену амортизацію.

в) прибуток приводиться до теперішньої вартості, а обсяг інвестованих коштів — ні.

г) він є оберненим щодо показника періоду окупності, але не враховує напрям руху грошового потоку (потоків).

д) ані обсяг інвестованих коштів, ані прибуток не приводяться до теперішньої вартості.

е) показником повернення інвестованого капіталу є лише прибуток.

ж) а), д), та е).

з) усе перераховане.

і) вад немає.

27. Перевагою методу оцінювання реальних інвестицій за строком окупності є…

а) швидкість, простота, точність прогнозу.

б) урахування вартості грошей у часі.

в) можливість урахування амортизаційних відрахувань.

г) можливість порівняння проектів різної тривалості та вартості.

д) аналітичний зв’язок з такими показниками, як індекс дохідності та чиста теперішня вартість.

е) Правильною є відповідь а) за винятком «простоти».

ж) Правильна відповідь відсутня.

з) Правильними є відповіді е) та г) разом.

28. Якими з наведених методів (за якими з комбінацій методів) оцінювання можуть штучно занижувати коефіцієнт ефективності, та завищувати строк окупності проектів?

а) за методами, що враховують коефіцієнт ефективності + індекс дохідності.

б) за методами, що враховують строк окупності + чистий приведений доход + індекс дохідності.

в) за методами, що враховують коефіцієнт ефективності + строк окупності.

г) за методами, що враховують чистий приведений дохід + період окупності + внутрішню норму дохідності.

д) строк окупності + внутрішню норму дохідності + індекс дохідності.

е) Усі наведені відповіді є правильними.

ж) Усі відповіді є неправильними.

29. У разі суперечливих показників ефективності інвестиційних проектів за основу необхідно взяти показник…

а) PI.

б) NPV.

в) IRR.

г) РР.

30. В умовах інфляції під час оцінювання проекту коригується…

а) різниця за курсом валюти.

б) індекс кореляції.

в) прогнозний грошовий потік.

г) норма амортизації, виражена у стабільних цінах.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)