Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кримінальне право України. Загальна частина скачати онлайн-> Розділ 25. Основна література з окремих тем курсу Загальної частини кримінального права, видана в Україні

Розділ 25. Основна література з окремих тем курсу Загальної частини кримінального права, видана в Україні


Ця література видана до прийняття КК 2001 року, проте більшість наукових концепцій, що розвиваються авторами, зберігає своє значення і тепер. Отже, ознайомлення з цими літературними джерелами з урахуванням норм, що містяться в новому КК України, може бути корисним при вивченні курсу кримінального права.

Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України. Львів, 1992.

Кривоченко Л. Н. Классификация преступлений. X., 1983.

Чубареє В. Л. Тяжесть преступного деяния. К., 1992.

Брайнін Я. М. Основні питання загального складу злочину. К., 1964.

Жеребкин В. £ Логический анализ понятий права. К., 1976. Гл.ІІІ.

Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. К.г 1999.

Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. К., 1983.

Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной й следстаенной

практике. К., 1995.

Таций В. Я. Обьект й предмет преступления. X., 1988.

Ярмьіш Н. Н. Действие как признак обьективной сторони преступления. X., 1998.

/Ізнов Н. Й. Способ совершения преступления й уголовная ответственность.

X., 1982.

Трахтеров В. С. Вменяемость й невменяемость в уголовном праве. X., 1992.

Устименко В. В. Специальньїй субьект преступления. X., 1989.

Зелинский А. Ф, Осознаваемое й неосознаваемое в преступном поведений.

X., 1986.

Тарарухин С. А. Установление мотива й Квалификация преступления. К.г 1977.

Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии. К., 1969.

Бурчак Ф. Г. Соучастие. Социальньїе. криминологические й правовьіе про-

блемьі. К., 1986,

Бажанов М. Й. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. Х.г 2000.

Кривошеин П. К. Повторность в уголовном праве. К., 1990.

Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений. X., 1980.

Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. X., 1991.

Баулин Ю. В, Право граждан на задержание преступника. X., 1986.

Дячук С І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві. К., 2001.

Коллектив авторов. Уголовное наказание. Киев-Донецк, 1997.

Фролова Е. Г. Понятие наказания, его цели й система. Донецк, 1991.

Тютюгин В. Й. Лишение права занимать определенньїе должносги как вид

наказания. X., 1982.

Бажанов М. Й. Назначение наказания по уголовному праву. К., 1980.

Скибицький В. В. Умовне засудження за законодавством України. К., 1971.

Ломако В. А. Применение условного осуждения. X., 1976.

Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности й отбьівания

наказания. К., 1987.

Голина В. В. Погашение й снятие судимости. X., 1979.

Музика А, А. Примусові заходи медичного і виховного характеру. К., 1997.

‘Література наведена в послідовності викладення окремих тем курсу.

.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Кримінальне право України. Загальна частина