Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.) скачати онлайн-> СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Для студентів денної та вечірньої форми навчання організація контролю якості знань з дисципліни «Інвестиційний аналіз» проводиться згідно з вимогами наказу ректора КНЕУ від 3.01.02 р. № 3 «Про затвердження Порядку оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності», за яким передбачається здійснення оцінювання знань студентів з дисципліни на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань. Результати поточного конт­ролю знань студентів в цілому (з урахуванням систематичності та активності роботи студентів і виконання ними модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів, а результати складання іспиту — в діапазоні від 0 до 60 балів. Отже, максимально можлива кількість балів, отриманих студентом, — 100.

1. Система поточного контролю

Навчальна програма дисципліни «Інвестиційний аналіз» передбачає вивчення п’ятьох тем. Поточний контроль здійснюється викладачем протягом семестру під час проведення семінарських занять.

Основними формами поточного контролю є опитування (в усній або письмовій формах), письмові завдання для контрольних робіт, тести, розв’язок типових задач. На кожному семінарському занятті студенту пропонується відповісти за обмежений період часу (15—20 хвилин) на теоретичне запитання або ж розв’язати типову задачу (на вибір викладача). Якщо студент відповідає на запитання або розв’язує задачу за коротший проміжок часу, викладач пропонує йому, як бонус, відповісти на тестове запитання. У разі повністю неправильної відповіді на основне запитання (розв’язок задач), результати додаткової відповіді на тестові запитання анулюються.

Поточний контроль виконується в два етапи, кожний з яких охоплює певну частину курсу.

Перший етап. Контроль за вивченням тем «Методологічні засади інвестиційного аналізу», «Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні», «Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості» здійснюється у формі письмової роботи, яка складається з 12 тестових завдань, що охоплюють ключові питання тем і є індивідуальними для кожного студента в групі. Робота виконується наприкінці вивчення вказаних тем; час виконання — 15 хвилин. Оцінка: зараховано (7 правильних відповідей — 10 балів), незараховано (менше 7 правильних відповідей — 0 балів).

Другий етап. Контроль знань за темами «Реальні інвестиційні проекти» та «Фінансові інвестиції» — здійснюється за результатом вирішення комплексної комбінованої виробничої задачі (ситуації). Робота виконується наприкінці вивчення тем курсу; час виконання — 30 хвилин. Відповідно до одержаних результатів студент отримує таку кількість балів:

Кількість балів Критерії
10 Студентом прийнято правильне рішення у виробничій ситуації, наведено формули, використані під час виконання розрахунків, і відповідні теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок
5 Студентом правильно розв’язано розрахункову задачу, наведено формули, використані під час виконання розрахунків
0 Студентом прийнято неправильне рішення — результат (логічний висновок, величина, розмірність) є хибним


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)