4.5. Основна термінологія


Диверсифікація інвестицій — інвестиційна стратегія підприємства (компанії), спрямована на розширення чи зміну інвестиційної діяльності.

Інфраструктура складові економічного життя, що мають допоміжний характер і забезпечують нормальну діяльність економічної системи в цілому (наприклад, складовими економічної інфраструктури є транспорт і зв’язок, освіта і професійне навчання, житло і комунальне господарство, від стану яких залежить суспільне виробництво).

Реальні інвестиції — вкладення капіталу у відтворення (реконструкцію) основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об’єкти інвестування, безпосередньо пов’язані з проведенням операційної діяльності підприємства; вкладення коштів у реальні активи (матеріальні та нематеріальні).

Реконструкція — докорінне переобладнання; перебудова за новими принципами; відновлення чого-небудь за збереженими залишками або описами.

Ризикімовірність настання події, пов’язаної з можливими фінансовими втратами чи іншими негативними наслідками для діяльності підприємства (компанії).

Ризик інфляції — ризик, що виникає у разі знецінення грошей та інвестицій під час інфляції; якщо значення цього ризику можна передбачити, то інвестор, як правило, вимагає додаткового доходу у вигляді інфляційної премії.

Ризик контролю, контрольний ризик — ризик, який полягає у тому, що внутрішня система контролю підприємства (компанії, банку тощо) може здійснити чи допустити помилки.

Ризик країни — ризик утрат, що виникає у зв’язку з інвестуванням у країну, залежно від нестабільної політичної ситуації, економічної кризи, обмежувальної політики держави щодо іноземних інвестицій тощо.

Ризик ліквідності ризик для укладача угоди, який полягає у тому, що контрагент, який володіє активами, не в змозі виконати своїх зобов’язань через тимчасову відсутність цінних паперів (грошових засобів); особливий вид ризику, який виникає у разі низької ліквідності об’єктів інвестування, тривалого періоду інвестиційного процесу тощо. Усувається поставкою проти оплати, існуванням Гарантійного фонду ринку. Якщо значення цього ризику можна передбачити, то інвестор, як правило, вимагає додаткового доходу у вигляді премії за ліквідність.

Ризик ліквідності інвестицій — особливий вид інвестиційного ризику, пов’язаний з низькою ліквідністю окремих об’єктів інвестування на ринку чи з великою тривалістю інвестиційного процесу; за наявності такого ризику інвестор має право розраховувати на додатковий дохід у вигляді премії за ліквідність.

Ризик підприємництва, підприємницький ризик — ризик підприємницької діяльності, який складається з окремих ризиків, що виникають на кожному етапі обігу коштів підприємства (наприклад, ризик підвищення цін на сировину, ризик від псування матеріалів, ризик упровадження нових технологій у виробництво та управління, ризик конкуренції у системі розподілу і торгівлі тощо).

Ризик поставкиризик неспроможності виконати взяті зобов’язання щодо поставки фінансового інструменту у процесі виконання покупцем чи продавцем укладеної угоди.

Ризик ринку, ринковий (систематичний) ризикризик, пов’язаний зі зміною кон’юнктури ринку під впливом макроекономічних факторів; виникає для всіх учасників цього ринку і не може бути усунений шляхом диверсифікації діяльності. Наприклад, для інвестиційного портфеля у процесі коливання кон’юнктури ринку рівень цін окремих фінансових інструментів коливається у такому самому напрямі, як і зведений ринковий індекс загалом. Показником зміни рівня систематичного ризику за окремими фінансовими інструментами і портфелем є бета-коефіцієнт.

Ризиковий капітал — особливий вид вкладення капіталу в об’єк­ти інвестування з високим рівнем ризику (венчурні підприємства, компанії) у розрахунку на швидке одержання високої норми доходу.

Ризик утрати доходу — один із рівнів ризику, називаний критичним, для якого показником є можливість втрати очікуваної суми валового доходу за даним об’єктом інвестування.

Ризик утрати капіталу — найвищий рівень ризику, називаний катастрофічним, для якого показником є можливість утрати всіх власних активів унаслідок банкрутства.

Технічний аналіз інвестиційного ринку — аналіз інвестиційного ринку з огляду на потребу в різних інвестиційних засобах.

Технологія — сукупність методів оброблення, виготовлення, зміни властивостей сировини і матеріалів у процесі виробництва; наука про способи впливу на сировину і матеріали за допомогою відповідних засобів виробництва (знарядь праці).

Фактор — рушійна сила; причина певного процесу, явища; суттєва обставина певного процесу, явища.

Форми інвестиційспособи здійснення інвестицій у різні об’єктиПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)