3.5. Основна термінологія


Активи — економічні ресурси компанії у формі основного та оборотного капіталу, нематеріальних коштів, використовуваних у виробничій діяльності для отримання прибутку.

Амортизація — поступове віднесення вартості витрат на придбання, виготовлення та поліпшення основних засобів і нематеріальних активів на зменшення прибутку.

Амортизація матеріальних активів — поступове списання вартості довгострокових матеріальних активів (основних фондів), пов’язане з їх фізичним і матеріальним зношуванням.

Амортизація нематеріальних активів — поступове списання вартості нематеріальних активів у процесі їх використання у виробничому процесі.

Аналіз чутливості — техніка аналізу проектного ризику, що показує, як зміниться значення NРV проекту у разі заданої зміни вхідної змінної за інших рівних умов.

Баланс грошових потоків — таблиця, що характеризує рух грошових доходів і витрат підприємства із залишками на початок і кінець періоду.

Балансовий (валовий) прибуток — прибуток компанії до вирахування з нього податкових та інших обов’язкових платежів.

Безповоротні витрати — виплати, які вже зроблено і неможливо відшкодувати прийняттям чи не прийняттям даного проекту.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — загальне виробництво товарів і послуг у країні за ринковими цінами.

Валовий дохід — загальна сума доходу, одержана від усіх видів діяльності в грошовій, матеріальній та нематеріальній формі.

Валовий національний продукт (ВНП) — сума виражених у грошах кінцевих товарів і послуг, вироблених і придбаних нацією за певний період.

Валові витрати — сума витрат у грошовій, матеріальній та нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості активів, придбаних для подальшого використання.

Виплати — рівномірні відпливи коштів у рівні проміжки часу.

Виробничий важіль (ліверидж) — потенційна можливість впливати на валовий прибуток зміною структури поточних (валових) витрат та обсягу виробництва (продажу).

Витрати коштів — нерівномірні відпливи коштів у часі.

Внутрішнє середовище проекту — сукупність ключових елементів організації (цілі, рівні, структура, розподіл за видами діяльності, кадри).

Грошові витрати — частина валових витрат у грошовій формі.

Депозит — грошові кошти, надані в управління на певний строк і під процент.

Диверсифікація — процес розподілу інвестицій між різними об’єктами вкладень, безпосередньо не пов’язаними між собою.

Дивіденди — платіж, здійснюваний юридичною особою на користь власника акцій у зв’язку із розподілом частини його доходу.

Дисконтування — перерахунок вигід і витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконту.

Завершальна оцінка — перевірка досягнення цілей проекту та аналіз набутого досвіду для використання його в подальших проектах.

Загальний грошовий потік — фактичні чисті грошові кошти, що надходять фірмі чи витрачаються нею протягом певного періоду.

Інфляція — процес, який характеризується підвищенням загального рівня цін в економіці певної країни та зниженням купівельної спроможності грошей.

Коефіцієнт вигід/витрат — відношення суми приведених (дисконтованих) вигід до суми приведених (дисконтованих) витрат.

Масштаб проекту — можливий обсяг виробництва, інвестиційних і поточних витрат, необхідних для реалізації проекту.

Матеріальні активи — основні фонди та матеріальні активи у будь-якому вигляді, що відрізняються від грошових коштів, фінансових інструментів, дебіторської заборгованості та нематеріальних активів.

Нематеріальні активи — нематеріальні об’єкти права власності, що використовуються у виробничій діяльності понад один рік і можуть амортизуватися.

Необхідний рівень дохідності проекту — граничний рівень дохідності проекту, нижче за який інвестори відхиляють проект.

Несхильність інвесторів до ризику — явище, яке полягає в тому, що інвестори не йдуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковим доходом.

Операційний грошовий потік — фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної (операційної) діяльності фірми.

Основні фонди — матеріальні цінності, які використовуються у виробничій діяльності понад один рік і можуть амортизуватися.

Оточення проекту — фактори впливу на підготовку та реалізацію проекту.

Пасиви — джерела ресурсів фірми, враховані як її власні, та залучені фонди, а також боргові зобов’язання.

Період окупності — час, необхідний для того, щоб сума, інвестована в той чи інший проект, повністю повернулася за рахунок коштів, одержаних в результаті основної діяльності за даним проектом.

Поточні витрати — витрати, які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції, що виробляється в результаті здійснення проекту, і мають на меті дати прибуток протягом року.

Проектний аналіз — сукупність методів і прийомів, з допомогою яких можна розробити та оцінити проект, визначивши умови його успішної реалізації.

Проценти — платіж, здійснюваний позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на певний строк грошових коштів або емітентом на користь власника боргових цінних паперів.

Реалізація проекту — виконання експлуатаційних робіт з метою досягнення цілей проекту.

Розроблення проекту — послідовна підготовка та уточнення цілей проекту за всіма комерційними, технічними, екологічними, інституційними, соціальними, фінансовими та економічними аспектами.

Сценарний аналіз — техніка аналізу проектного ризику, яка дає змогу врахувати як чутливість NPV до зміни вхідних змінних, так і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.

Технологія — спосіб виробництва продукту, виробленого в результаті реалізації проекту.

Тіньові ціни — ціни, що відбивають суспільну цінність ресурсів і продукту проекту в грошових одиницях.

Товар — усе, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з метою привернення уваги, використання чи споживання.

Точка беззбитковості — рівень обсягу реалізації продукції (продажу) протягом певного періоду часу, за рахунок якого підприємство покриває витрати.

Управління проектом — процес керування людськими, матеріальними і фінансовими ресурсами та координування їх протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням інтересів учасників проекту.

Фінансовий потік — надходження та витрати грошових коштів, пов’язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)