Додатки


Додаток 1

Баланс

на ____________ 20 ____р.

Форма № 1 код за ДКУД 1801001

Активи Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 300 310
первісна вартість 011 330 350
знос 012 30 40
Незавершене будівництво 020 1200 2100
Основні засоби:
залишкова вартість 030 500 2570
первісна вартість 031 1000 3200
знос 032 500 630
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються згідно з участю в капіталі інших підприємств 040 110 100
інші фінансові інвестиції 045 20 10
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060 3
Інші необоротні активи 070
Всього по розділу 1 080 2130 5093

Продовження додатка 1

Активи Код рядка На початок звітного

періоду

На кінець звітного періоду
1 2 3 4
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 400 450
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 10 60
готова продукція 130 20 78
товари 140 1300 1400
Векселі одержані 150 150 170
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 300 320
первісна вартість 161 340 360
резерв сумнівних боргів 162 40 40
Дебіторська заборгованість по розрахунках:
з бюджетом 170 7
по авансах виданих 180 35 12
по нарахованих доходах 190
по внутрішніх розрахунках 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20 3
Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 70 201
в іноземній валюті 240 120 5
Інші оборотні активи 250 10
Всього по розділу 2 260 2492 2719
3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
Баланс 280 4672 7882

Продовження додатка 1

Пасиви Код рядка На початок

звітного періоду (від 97р.)

На кінець звітного періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3600 3830
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 200 200
Інший додатковий капітал 330 2629
Резервний капітал 340 50 70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2 10
Неоплачений капітал 360 (30) (10)
Вилучений капітал 370 (20) (10)
Всього по розділу 1 380 3802 6719
2. Забезпечення майбутніх витрат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10 6
Інше забезпечення 410 2
Цільове фінансування 420 10
Всього по розділу 2 430 22 6
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 200 250
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460 50
Інші довгострокові зобов’язання 470 20
Всього по розділу 3 480 220 300
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 120 190
Поточна заборгованість по довгострокових зобов’язаннях 510 20 20

Закінчення додатка 1

Пасиви Код рядка На початок

звітного періоду (від 97р.)

На кінець звітного періоду
1 2 3 4
Векселі видані 520 60 130
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 250 225
Поточні зобов’язання щодо розрахунків:
стосовно отриманих авансів 540 50 110
з бюджетом 550 10 20
з позабюджетних платежів 560 3 4
зі страхування 570 7 3
з оплати праці 580 18 10
з учасниками 590 30 35
за внутрішніми розрахунками 600
Інші поточні зобов’язання 610 10
Всього по розділу 4 620 578 747
5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
Баланс 640 4672 7882

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 2

Звіт про фінансові результати

за ____________ 20 ____р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За поперед­ній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 840 600
Податок на додану вартість 015 140 100
Акцизний збір 020 58 42
025
Інші відрахування з прибутків 030 22 18
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 620 440
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (+ 070) 040 450 400
Валові: (ряд. 080)
прибуток від реалізації 050 170 140
збиток 055
Інші операційні доходи 060 10 2
Адміністративні витрати 070 52 40
Витрати на збут 080 10 12
Інші операційні витрати 090 8 6

Продовження додатка 2

Стаття Код рядка За звітний період За поперед­ній період
1 2 3 4
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 110
збиток 105 16
Дохід від участі в капіталі 110 10 20
Інші фінансові доходи 120 7 5
Інші доходи 130 5 10
Фінансові витрати 140 9 12
Втрати від участі в капіталі 150 1
Інші витрати 160 3 11
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 120
збиток 175 5
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 36
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 84
збиток 195 5
Надзвичайні:
доходи 200 6 10
витрати 205 10
Податки з надзвичайного прибутку 210 3
Чисті:
прибуток 220 80 2
збиток 225


II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За поперед­ній період
1 2 3 4
Матеріальні витрати 230 333 2933
Витрати на оплату праці 240 100 90
Відрахування на соціальні заходи 250 37 33,8
Амортизація 260 140 119
Інші операційні витрати 270 10 6
Разом 280 620 558

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За поперед­ній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 10 000 10 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 10 100 9000
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 8 0,2
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330 7,92 0,22
Дивіденди на одну просту акцію 340 4,0 0,2

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 3

Звіт про рух грошових коштів

за ____________ 20 ____р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний

період

За попередній

період

Надхо-

дження

Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
1. Рух коштів у результаті опе­раційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичай­ної діяльності до оподаткування

010 120 110
Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020 140 х 119 х
збільшення (зменшення) забезпечень 030 6 6
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 2 2
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 6 6
Виплати на сплату відсотків 060 6 х 5 х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 252 220
Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080 258 – 220
витрат майбутніх періодів 090 20 – 40
Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100 104 100
доходи майбутніх періодів 110 60 40

Продовження додатка 3

Стаття Код За звітний

період

За попередній

період

Надход­ження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
Грошові кошти від операційної діяльності 120 138 120
Сплачені:

відсотки

130 ? 9 ?
податки на прибуток 140 ? 26 ? 26
Чистий рух коштів від надзвичайних подій 150 103
Рух коштів від надзвичайних подій 160 2 7
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 98 85
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

фінансових інвестицій

180 100 ? 95 ?
необоротних активів 190 110 ? 80 ?
майнових комплексів 200
Отримано:

відсотки

210 6 ? 6 ?
дивіденди 220 3 ? 3 ?
Інші надходження 230 35 ? 40 ?
Придбання:

фінансових інвестицій

240 ? 50 ? – 45
необоротних активів 250 ? 730 ? 600
х 260 ? ?
Інші платежі 270 ? ?
Чистий рух коштів від надзвичайних подій 280

Закінчення додатка 3

Стаття Код За звітний

період

За попередній

період

Надход­ження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
Рух коштів від надзвичайних подій 290 12 10
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 529 431
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 337 ? 332 ?
Отримані позики 320 220 ? 200 ?
Інші надходження 330 ? ?
Погашення позик 340 ? 70 ? 80
Сплачені дивіденди 350 ? 35 ? 45
Інші платежі 360 ? 10 ? 5
Чистий рух коштів від надзвичайних подій 370 442 402
Рух коштів від надзвичайних подій 380 4 6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 446 408
Чистий рух коштів за звітний період 400 15 56
Залишок коштів на початок року 410 190 ? 175 ?
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1 1
Залишок коштів на кінець року 430 206 ? 232 ?

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 4

Звіт про власний капітал

на ____________ 20 ____р.

Форма № 4 код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений

капітал

Інший

додатковий капітал

Резервний

капітал

Розподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений

капітал

Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 3600 200 50 –30 –20 3802
Коригування:

Зміна обліко­вої політики

020
Виправлення помилок 030 30 30
Інші зміни 040 10 20 –30
Скоригований залишок на початок року 050 3610 200 70 2 –30 –20 3832
Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060 2000
Уцінка основних засобів 070 –100 –100
Дооцінка незавершеного виробництва 080 700 700
Уцінка неза­вершеного виробництва 090

Продовження додатка 4

Стаття Код Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений

капітал

Інший

додатковий капітал

Резервний

капітал

Розподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений

капітал

Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Дооцінка нематеріаль­них активів 100 200 200
Уцінка нематеріальних активів 110 –300 –300
120
Чистий при­буток (збиток) за звітний період 130 80 80
Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140 –40 –40
Спрямуван­ня прибутку до статутно­го капіталу 150 20 –20
Відрахування до резервного капіталу 160 10 –10
170
Внески учасників:

Внески до капіталу

180 200 200
Погашення заборгованості з капіталу 190 20 20
200

Закінчення додатка 4

Стаття Код Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений

капітал

Інший

додатковий капітал

Резервний

капітал

Розподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений

капітал

Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210 –30 –30
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 25 25
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 15 15
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260 –10 –2 –12
Безкоштовно отримані активи 270 129 129
280
Разом зміни в капіталі 290 3830 200 2629 70 10 –10 –10 6719
Залишок на кінець року 300 3830 200 2629 70 10 –10 –10 6719

Керівник

Головний бухгалтерПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економічний аналіз (Болюх М. А., Бурчевський В.З.)