2.5. Основна термінологія


Гіринг (ліверидж) — використання запозиченого капіталу для підвищення дохідності інвестицій; співвідношення залучених коштів і власного капіталу корпорації.

Грошовий потік — основний показник, що характеризує ефект від інвестиції у вигляді грошових коштів, які повертаються до інвестора. Основу грошового потоку становлять чистий прибуток і сума амортизації матеріальних і нематеріальних активів.

Дисконтування — метод приведення майбутньої вартості гро­шей до їх вартості у поточному періоді (до теперішньої вартості).

Інфляція — постійне перевищення темпів зростання грошової маси над товарною масою, яке спричинює переповнення каналів обігу грошима, що супроводжується їх знеціненням і зростанням цін. Інфляція негативно впливає на інвестиційну діяльність.

Період окупності — показник ефективності інвестицій, що характеризує строк, протягом якого вони окупаються. Розраховується діленням загальної суми інвестицій на середньорічний грошовий потік, приведений до теперішньої вартості.

Прибутковість інвестицій — показник, який характеризує співвідношення між середньорічною сумою чистого прибутку та обсягами інвестицій.

Пул — тимчасове об’єднання окремих об’єктів інвестування під час формування портфеля або групи інвесторів для реалізації певних інвестиційних програм.

САРМ (модель оцінювання капітальних активів) — модель рівноваги на ринку капіталів, за якою очікувана дохідність цінного паперу являє собою лінійну функцію чутливості цінного паперу до коливань дохідності ринкового портфеля.

Структура інвестиційних ресурсів — пропорція формування окремих джерел фінансування реалізації інвестиційного портфеля у розрізі власних, залучених і запозичених видів цих джерел. Структура інвестиційних ресурсів впливає на дохідність і ризик інвестиційної діяльності.

Теперішня вартість (грошей) — вартість грошей у поточному періоді за їх зворотного перерахунку з майбутньої вартості.

Фінансування шляхом випуску боргових зобов’язань — залучення грошових коштів з метою здійснення капіталовкладень шля­хом продажу боргових зобов’язань — облігацій, векселів та ін., інституціональним або індивідуальним інвесторам в обмін на забезпечене майном корпорації зобов’язання виплати основної суми боргу і процентів.

Фінансування капіталу за рахунок власних коштів — залучення грошових коштів для фінансування капіталу корпорації шляхом продажу простих або привілейованих акцій індивідуальним або інституціональним інвесторам.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)