5.5. Література


1.  Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 27. — С. 181.

2.  Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року // Фондовий ринок. — 1997. — № 12. — С. 28.

3.  Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року // Вісник Верховної Ради України. — 1997. — № 45. — С. 26—48.

4.  Арестархов О. Бумага на вес золота называется ценной // Бизнес. — 2001. — 23 апреля.

5.  Арестархов О. Хочешь быть фондовой биржей — проглоти конкурента // Бизнес. — 2000. — 29 мая.

6.  Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.

7.  Бизнес. — 2001. — № 6. — 5 февраля.

8.  Биржевое дело: Учеб. / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 2000.

9.  Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. — СПб.: Питер, 2000.

10.  Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями). — М., 1995.

11.  Войтов В. Українські фондові індекси: перші кроки // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. —1998. — № 1. — С. 51—56.

12.  Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999.

13.  Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. — К., 1992.

14.  Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998.

15.  Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченко О. Г. Інвестування: Навч. посібник. — К.: Видавничий дім «Комп’ютерпрес», 2001.

16.  Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика, 1995.

17.  Жуков Е. Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

18.  Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий слов­ник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

19.  Инвестиции в Украине / Под ред. С. И. Вакарина. — К.: «Конкорд», 1996.

20.  Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

21.  Лепейко Т. Інструменти ринку цінних паперів в Україні // Банківська справа. — 2000. — № 4. — С. 11—14.

22.  Марахов К. Структурні зміни на фондовому ринку України // Банківська справа. — 2000. — № 3. — С. 21—23.

23.  Махмудов А. Фондовый рынок и оптимизация инвестиционного климата // Фондовый рынок. — 1999. — № 14. — С. 18—22.

24.  Махмудов А. Г. Некоторые уроки развития фондового рынка в конце ХХ века // Фондовый рынок. — 2000. — № 18. — С. 6—8.

25.  Мельник В. А. Ринок цінних паперів: Довідник керівника підпри­ємства: Спец. вип. — К.: А.Л.Д., ВІРА-Р, 1998.

26.  Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: «Вид-во Лібра» ТОВ, 1998.

27.  Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: «Изд-во Либра» ООО, 1996.

28.  Украинская инвестиционная газета. — 2000. — 31 октября; 2001. — 30 января.

29.  Чепурнов І. А., Мостенська Т. Л. та ін. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. — К.: 1997.

30.  Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестиційний аналіз (Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.)