Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання


Природні ресурси, як особлива категорія майна, що використовується у сфері господарювання, характеризуються особливим режимом правовим режимом, якому притаманні такі риси:
І. Спеціальне регулювання, що здійснюється низкою нормативно-правових актів:
Конституцією України: ст. 13 – визначає коло об’єктів права власності Українського народу і права кожного громадянина користуватися цими об’єктами; ст. 14 – щодо землі як основного національного багатства, щодо гарантування та реалізації права власності на землю;
Господарський кодекс України, який містить гл. 15 “Використання природних ресурсів у сфері господарювання” (ст. 148 – визначає особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання; статті 149-153 встановлюють основні засади використання природних ресурсів суб’єктами господарювання, права та обов’язки останніх);
Цивільний кодекс України: ч. 2 ст. 13 ЦК закріплює обов’язок учасників цивільних відносин при здійсненні цивільних прав утримуватися від дій, які могли б завдати шкоди довкіллю; ст. 324 ЦК “Право власності Українського народу” (дублює відповідні положення Конституції”), ст. 373 ЦК – “Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності”; регулюється низка питань, пов’язаних з майновими правами на землю (земельну ділянку), в т. ч. правом власності (статті 373-385), правом користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (статті 407—412), а також для забудови (статті 413-417);
спеціальні кодекси про окремі види природних ресурсів: Лісовий кодекс від 21.01.1994 p., Кодекс “Про надра” від 27.07.1994 p., Водний кодекс від 06.06.1995 p., Земельний кодекс від 25.10.2001 p.;
закони: від 25.06.1991 р. “Про охорону навколишнього природного середовища”, від 16.06.1992 р. “Про природно-заповідний фонд України”, від 16.10.1992 р. “Про охорону атмосферного повітря”, від 03.03.1993 р. “Про тваринний світ”, від 09.04.1999 р. “Про рослинний світ”, Гірничий закон України від 06.10.1999 р. та ін.;
підзаконні нормативно-правові акти, прийняті відповідно до зазначених кодексів та законів.
II. Визначення природних ресурсів (землі, надр, атмосферного повітря, водних та інших природних ресурсів, що знаходяться в межах території України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної/морської економічної зони) об’єктами права власності Українського народу, що реалізується від імені народу органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України;
ІІІ. Закріплення за кожним громадянином права користування (відповідно до закону) природними об’єктами права власності Українського народу.
IV. Використання суб’єктами господарювання в їх господарській діяльності природних ресурсів у порядку спеціального або загального природокористування відповідно до актів законодавства.
V. Можливість отримання суб’єктами господарювання для здійснення господарської діяльності природних ресурсів (землі/земельної ділянки із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній) на праві власності або праві користування відповідно до порядку, встановленого земельним, водним, лісовим та іншим спеціальним законодавством;
VI. Закріплення за суб’єктами господарювання низки спеціальних прав та обов’язків щодо використання природних ресурсів, на даних на праві власності або праві користування:
А) Права:
– експлуатувати корисні властивості наданих суб’єкту господарювання природних ресурсів;
– використовувати для господарських потреб в установленому законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні об’єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій суб’єкту господарювання земельній ділянці;
– одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів;
– одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначених заходів;
– вимагати компенсації шкоди, завданої належним суб’єкту господарювання природним ресурсам іншими суб’єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов’язаної з використанням природних ресурсів.
Б) Обов’язки:
– використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності;
– ефективно й економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності;
– здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання;
– своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів;
– здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів;
– відшкодовувати збитки, завдані суб’єктом господарювання власникам або первинним користувачам природних ресурсів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)