Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг у банку (Ткачук В.О.) скачати онлайн-> 2.2. Поняття і рівні банківської конкуренції

2.2. Поняття і рівні банківської конкуренції


Конкуренція може розглядатися як динамічний процес взаємодії, взаємозв’язку та боротьби між учасниками ринку для забезпечення кращих можливостей для збуту продукції, реалізації послуг, задоволення потреб споживачів і отримання максимального прибутку. Суб’єктами конкуренції можуть виступати як продавці, так і покупці. Поняття конкуренції багатозначне, тому складно дати його універсальне визначення. Наслідком конкуренції є, з одного боку, загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого – підвищення ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. Конкуренція належить до неконтрольованих факторів, що впливають на діяльність організації.
Існує чотири можливі конкурентні структури, які визначають вид ринку:
– чиста (досконала) конкуренція;
– монополістична конкуренція;
– олігополія;
– чиста монополія.
У сучасних умовах банківські ринки тяжіють до моделі олігополії. При цьому, на думку провідних спеціалістів, саме така ринкова структура є найбільш ефективною з погляду конкуренції.
Банківська конкуренція – це суперництво між учасниками ринку банківських послуг. Ринок банківських послуг характеризується високим рівнем конкуренції, яка виникла разом з банківською справою. Сферою прояву банківської конкуренції є ринок банківських послуг, що являє собою досить складне утворення та певною мірою стосується практично всіх елементів ринкової системи, а саме ринків:
– засобів виробництва;
– предметів споживання;
– праці;
– інформаційних продуктів;
– нерухомості;
– фінансового та ін.
На кожному з цих ринків банки виступають у ролі безпосередніх учасників ринкових відносин (покупців або продавців різноманітних товарів і послуг), однак основною сферою їхньої діяльності служить фінансовий ринок. Поняття “банківська конкуренція” є досить умовним, тому що суб’єктами діяльності ринку банківських послуг виступають не тільки банки. Навіть у фінансовому секторі цього ринку можна виділити три рівні конкурентної боротьби.
Виділяють три рівні банківської конкуренції у залежності від складу суб’єктів, що конкурують між собою:
1. Конкуренція між комерційними банками. Її рівень і гострота визначаються насамперед співвідношенням між універсальними і спеціалізованими банками. Функціонує обернена залежність: чим вищий рівень спеціалізації в банківській сфері, тим нижчий рівень конкуренції. Оскільки визначальною тенденцією в банківській сфері є ріст універсалізації банків, то цілком логічним буде висновок про загострення конкуренції на цьому рівні.
2. Конкуренція комерційних банків з небанківськими кредитно-фінансовими установами, до яких належать: ломбарди, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, установи кредитної кооперації тощо.
3. Конкуренція комерційних банків з нефінансовими організаціями (з відділеннями зв’язку у сфері грошових переказів, з торговими підприємствами, що реалізують товари в кредит, з структурами, що емітують і обслуговують платіжні картки тощо).
Результатом універсалізації комерційних банків і загострення конкуренції на банківському ринку є поява фінансових конгломератів.
На кожному із рівнів можна виділити два підрівні банківської конкуренції:
– індивідуальна конкуренція, при якій конкурують окремі кредитні інститути;
– групова конкуренція, при якій конкурують групи кредитних інститутів.
Залежно від пріоритету ринкових суб’єктів, що приймають участь в конкуренції виділяють:
• конкуренцію продавців – суперництво кредитних інститутів за найвигідніші умови продажу;
• конкуренцію покупців – змагання наявних і потенційних клієнтів за кращі умови доступу до банківських продуктів.
Ці два типи конкуренції існують одночасно, але співвідношення між ними може бути різним і визначається воно ринковою силою продавця і покупця. На ринку продавців банки володіють можливістю в значній мірі диктувати клієнтам свої умови внаслідок незадоволеного попиту, або монополізації ринку. Для такого ринку переважаючою буде конкуренція покупців. І навпаки, на ринку покупців домінуючою буде конкуренція продавців.
Однозначно відповісти на питання, чи є сучасний ринок банківських послуг ринком продавця чи ринком покупця складно, оскільки такий ринок є дуже динамічним і неоднорідним. Крім цього, більшість учасників цього ринку водночас або поперемінно виступають на цьому ринку і в якості продавця і в якості покупця.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)