Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг у банку (Ткачук В.О.) скачати онлайн-> 4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти

4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти


Прогнозування ринку банківських послуг – це виявлення тенденцій його розвитку під впливом таких основних факторів: політичних, правових, економічної кон’юнктури та ділової активності, інфляційних, стадії життєвого циклу банківських продуктів, цінової політики, конкурентного середовища тощо.
Прогнозування ринку банківських послуг передбачає такі основні етапи:
1. Встановлення строку прогнозу.
2. Відбір і аналіз суттєвих факторів впливу.
3. Кількісна оцінка факторів впливу.
4. Моделювання процесів розвитку.
5. Підготовка прогнозу ринку.
Прогнозування здійснюється за допомогою певних інструментів, серед яких основними можна вважати:
– методи експертних оцінок;
– нормативні методи;
– економіко-математичні методи;
– статистичні методи.
Метод експертних оцінок може застосовуватись при недостатності статистичних даних, при відсутності кількісних способів виміру об’єкта, при часових обмеженнях, а також для підтвердження або співставлення з прогнозами, що одержані іншими методами.
Недоліками методу експертних оцінок вважають:
– суб’єктивність експертної оцінки;
– можливість помилки навіть більшості експертів;
– нестабільність оцінок експертів.
Застосовуються індивідуальні опитування.
Експертні опитування передбачають проходження наступних етапів:
– підбір експертів та формування експертних груп;
– формулювання завдань та складання анкет;
– встановлення правил визначення сумарних оцінок з урахуванням ступеня компетентності експерта;
– безпосередня робота з експертами;
– аналіз і обробка експертних оцінок.
З метою підвищення надійності експертних оцінок та мінімізації впливу суб’єктивних факторів можуть бути використані такі методи:
– проведення групових експертиз, в тому числі методом “колективного генерування ідей”;
– повторні експертизи;
– оцінка компетентності експертів;
– проведення експертизи в декілька турів (метод Дельфі).
– Сутність нормативного методу прогнозування полягає у визначенні майбутніх параметрів ринку банківських послуг виходячи з нормативних співвідношень між окремими показниками, які можуть як фіксуватися в певних правових актах, так і фактично складатися на ринку.
– Економіко-математичні методи базуються на розрахунку параметрів ринку з допомогою багатофакторних моделей і дозволяють з мінімальними затратами часу і ресурсів розробляти декілька варіантів прогнозу.
– Статистичні методи прогнозування в кінцевому підсумку зводяться до екстраполяції на майбутні періоди тенденцій і пропорцій розвитку, які мали місце в минулому.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)