Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 3. Агентський договір

3. Агентський договір


Основною підставою виникнення агентських відносин є агентський договір, відповідно до нього одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (принципалу -суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок.
Сторонами цього договору є:
– суб’єкт господарювання, на користь якого здійснюється комерційне посередництво (надалі – принципал, як ця сторона договору традиційно іменується в комерційному праві Англії та США, звідки походить агентський договір як особливий вид угоди);
– комерційний агент – суб’єкт господарювання, який зобов’язується надати послуги принципалу в здійсненні комерційного посередництва.
Зміст договору:
– істотні умови: визначення сфери, характеру і порядку виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, визначення форми підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента, інші умови, визначені сторонами як необхідні;
– факультативні умови щодо: території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін (у разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України); сплати додаткової винагороди, в т. ч. за угодами, укладеними комерційним агентом в інтересах принципала після закінчення терміну агентського договору; захисту конфіденційної інформації суб’єкта, якого представляє комерційний агент (договір про нерозголошення);
– інші умови, що віддзеркалюють специфіку конкретного договірного зв’язку.
Форма договору – повна письмова.
– Порядок виконання договору:
– щодо схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень: а) комерційний агент повідомляє принципала про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах принципала угоду; б) угода, укладена від імені принципала комерційним агентом, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого повноваження, вважається схваленою принципалом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента; наступне схвалення угоди принципалом робить угоду дійсною з дня її укладення;
– щодо передачі прав комерційного агента: а) комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений принципалом; б) якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах принципала;
– щодо взаєморозрахунків в агентських відносинах: а) розмір агентської винагороди комерційного агента за здійснення посередницьких операцій в інтересах принципала, строки виплати винагороди та інші умови щодо розрахунків між принципалом та комерційним агентом (у т. ч. щодо угод, укладених агентом після закінчення дії агентського договору) визначаються агентським договором; б) сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агентові сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов’язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб’єкта, якого він представляє; в) агентська винагорода виплачується комерційному агентові після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін; г) комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода; д) умови виплати винагороди комерційному агенту за угоди, укладені після закінчення договірних відносин, а також інші умови, що стосуються розрахунків сторін, визначаються договором;
обов’язки сторін:
– комерційного агента:
а) особисто виконати дії, на які він уповноважений принципалом, від імені та в інтересах принципала;
б) повідомляти принципала про кожний випадок посередництва в укладенні угод в його (принципала) інтересах;
в) не передавати на свій розсуд іншим особам прав щодо комерційного посередництва, якими він (агент) володіє, якщо агентським договором не передбачено інше;
г) не вчиняти фактичні дії (укладати угоди) щодо себе особисто, хоча б і в інтересах принципала;
д) не розголошувати конфіденційну інформацію, одержану від принципала, без згоди останнього;
є) не використовувати одержану від принципала конфіденційну інформацію у власних інтересах чи в інтересах інших осіб всупереч інтересам принципала – як при здійсненні агентських повноважень, так і після припинення агентських відносин з ним;
є) інші обов’язки, передбачені спеціальним законодавством про комерційне посередництво або агентським договором;
– принципала:
а) повідомити агента про факти доручення дій щодо комерційного посередництва іншим особам (у разі встановлення немонопольних агентських відносин);
б) оплатити послуги комерційного агента (сплатити агентську винагороду) відповідно до умов агентського договору;
в) попередити комерційного агента про відкликання його повноважень (і відповідно – припинення агентського договору) у передбачений договором строк, який не може бути менш ніж один місяць;
г) сплатити агенту агентську винагороду у разі порушення принципалом умов агентського договору;
відповідальність сторін за порушення агентського договору:
А) комерційного агента у формі відшкодування збитків у повному обсязі, якщо шкода була заподіяна внаслідок невиконання або неналежного виконання комерційним агентом обов’язків за агентським договором; разом з тим, комерційний агент не гарантує принципалу виконання третіми особами зобов’язань за угодами, укладеними за його (агента) посередництва і відповідно не несе за це відповідальності (якщо інше не передбачено договором);
Б) принципала: у разі порушення принципалом агентського договору він має сплатити комерційному агентові передбачену договором агентську винагороду та відшкодувати йому завдані таким невиконанням збитки;
– припинення агентського договору: підстави припинення:
а) за угодою сторін;
б) у разі відкликання повноважень комерційного агента принципалом;
в) у разі відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за агентським договором, укладеним без визначення строку його дії;
г) вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті;
д) виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або принципала;
– порядок припинення: у разі відкликання повноважень комерційного агента принципалом останній повинен сповістити агента про припинення договору не менш як за один місяць, якщо більш тривалий строк не передбачений договором;
– порядок поновлення повноважень комерційного агента можливий за наявності таких умов: а) усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень комерційного агента; б) досягнення згоди між сторонами договору про поновлення повноважень комерційного агента.

Контрольні запитання
1. У чому полягає специфіка господарських відносин з комерційного посередництва?
2. В яких випадках можуть виникнути ці відносини?
3. За якими критеріями можна класифікувати агентські відносини?
4. У чому полягає роль Господарського кодексу щодо регулювання комерційного посередництва?
5. Чи регулюються питання комерційного посередництва Цивільним кодексом України?
6. В яких сферах господарювання агентські відносини мають специфіку, віддзеркалену в нормативно-правових актах?
7. Розкрийте поняття агентського договору.
8. В якій формі укладається агентський договір?
9. Які вимоги ставляться до агентського договору?
10. У чому полягають основні обов’язки сторін агентського договору?
11. В яких випадках припиняються агентські відносини?
12. Чи можливе поновлення агентських відносин після припинення агентського договору?
11. За які порушення договірних зобов’язань передбачається відповідальність сторін агентського договору?
12. Назвіть форми господарсько-правової відповідальності, що застосовуються у разі порушення договірних зобов’язань агентом та принципалом.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)