Головна Головна -> Підручники -> Підручник Господарське право (Вінник О.М.) скачати онлайн-> 4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами

4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами


Посередницька діяльність щодо випуску та обігу цінних паперів також є різновидом фінансової діяльності у сфері господарювання, яка характеризується такими ознаками:
– є підприємницькою діяльністю;
регулюється:
– кодексами: ГК України (параграф 3 “Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа” глави 35); ЦК України (глава 63 “Послуги. Загальні положення”, глава 68 “Доручення”, глава 69 “Комісія”, глава 70 “Управління майном”);
– законами України: від 18.06.1991 р. “Про цінні папери і фондову біржу”; від 30.10.1996 р. “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”; від 10.12.1997 р. “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”; від 12.07.2001 р. “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
– підзаконними нормативно-правовими актами, серед яких:
– Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах, затверджені наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.1996 р. № 331; Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені Державним комітетом з питань регуляторної політики та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001 р. № 49/60 та ін.;
– здійснюється суб’єктами господарювання зі специфічним статусом торговців цінними паперами, для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом; торговці цінними паперами можуть створювати фондові біржі, діяльність яких спрямовується виключно на організацію укладання угод купівлі-продажу та їх похідних;
різновидами посередницької діяльності, що здійснюється торговцями цінними паперами, є:
– виконання за дорученням, від імені та за рахунок емітента обов’язків по організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим способом;
– купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи;
– купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок;
– діяльність з управління цінними паперами тощо;
– необхідність ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів (ст. 357 ГК України; п. 57 ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”), яке здійснюється ДКЦПФР відповідно до встановлених умов (Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені Державним комітетом з питань регуляторної політики та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001 р. № 49/60);
– встановлення обмежень для торговців цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів у формі заборони:
1) безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом;
2) здійснювати торгівлю: (а) цінними паперами власного випуску; (б) акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п’ять відсотків статутного фонду.
Обов’язки торговця цінними паперами, пов’язані з укладенням угод щодо цінних паперів:
1) у разі прийняття доручення на купівлю або продаж цінних паперів – надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він (торговець цінними паперами) діє, інформацію про курс цінних паперів;
2) надавати фондовій біржі інформацію щодо всіх укладених ним угод з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі;
3) дотримуватися спеціальних вимог до укладення угод щодо цінних паперів, встановлених законом;
4) вести бухгалтерський облік операцій з цінними паперами відповідно до спеціальних правил, встановлених актами законодавства.
Державне регулювання посередницької діяльності на ринку цінних паперів:
I. Мета державного регулювання: реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних; створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів; забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок
цінних паперів; захист прав учасників фондового ринку; дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів; контроль за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.
II. Форми державного регулювання:
– нормативне регулювання: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів, в т. ч. встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів;
управління діяльністю торговців цінними паперами — окремі, визначені законом, управлінські повноваження: а) видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю; б) заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством; в) реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів та ін.;
– контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів щодо дотриманням ними вимог законодавства у цій сфері; створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.
III. Спеціально уповноважений орган на ринку цінних паперів – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), яка підпорядкована Президентові України і підзвітна Верховній Раді України; діє згідно із Законом України від 30.10.1996 р. “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” і Указом Президента України від 14.02.1997 р. № 142/97, яким було затверджене Положення про ДКЦПФР.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Господарське право (Вінник О.М.)