Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова) скачати онлайн-> 2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту

2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту


Фінансова здійснюваність проекту — це ключовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються ним, вторинні і не становлять інтересу без досягнення головної мети — достатньо високого прибутку як на сукупний капітал, так і на власний й оплачений акціонерний.
Оцінка фінансової здійснюваності проекту повинна виконуватися таким чином, щоб усі учасники фінансування одержали вичерпну інформацію про свої частки в загальній сумі майбутнього прибутку від реалізації проекту, а також про можливі втрати внаслідок інвестиційних ризиків.
Головний інструментарій, що застосовується при оцінці проектів, такий:
– фінансові показники здійснюваності проекту;
– показники економічної ефективності;
– аналіз чутливості;
– аналіз беззбитковості;
– оцінка ймовірності;
– економічна оцінка проекту.
Якщо проект здійснюється на діючому підприємстві, то джерелами інформації для його оцінки є: балансовий звіт підприємства (компанії), звіт про прибуток і збиток (чистий дохід), звітний і прогнозний грошовий потік (графік надходження реальних коштів).
Найбільш характерними показниками фінансової здійснюваності проектів є: коефіцієнт співвідношення довгострокових запозичених коштів та акціонерного капіталу; коефіцієнт покриття; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт покриття довгострокових зобов’язань; коефіцієнт співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості повинен виконуватися в динаміці. Зміна цього показника зумовлюється низкою чинників: зростанням запасів незавершеного будівництва; збільшенням рахунків до сплати; емісією нових позичкових зобов’язань і неповним їх розміщенням; скороченням ліквідних ресурсів; відмовою банків надавати нові позички.
Показники економічної ефективності вимірюються щодо відповідних вкладень капіталу:
– відношенням чистих потоків реальних грошей до сплати корпоративного податку;
– те саме, але після сплати податку;
– відношенням прибутку (з урахуванням відсотків, що сплачуються по заборгованості);
– відношенням валового чистого прибутку до річного обсягу продаж.
Індекс дохідності (коефіцієнт чистого дисконтованого доходу) — це співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій (дисконтована норма прибутку), що використовується для порівняння альтернативних проектів:ІД = ЧДД : ДВІ,

де ІД — індекс дохідності;
ЧДД — чистий дисконтований дохід;
ДВІ — дисконтована вартість інвестицій.
Якщо період будівництва не перевищує одного року, вартість інвестицій не слід дисконтувати.
Капіталоозброєність (КО) — співвідношення між початковим обсягом інвестицій і кількістю працюючих. Показник характеризує інтенсивність виробництва і тісно пов’язаний з іншим показником — механоозброєністю (МО), тобто вартістю активної частини основних фондів у розрахунку на одного працюючого.
Ці показники безпосередньо впливають на частку трудовитрат у собівартості продукції:

КО = ОІ : КП;

МО = АФ : КП,

де КО — капіталоозброєність;
ОІ — початковий обсяг інвестицій;
КП — кількість працюючих;
МО — механоозброєність;
АФ — активні фонди.
Коефіцієнт оборотності капіталу (КО) обчислюється за формулою:

КО = ОР : ОК,

де ОР — обсяг реалізації продукції;
ОК — середній розмір оборотного капіталу за певний період обігу (рік, квартал).
Показник характеризує кількість оборотів оборотного капіталу за певний період.
Головним інструментом, що визначає міру впливу на здійснюваність проекту, є аналіз чутливості. Він виконується за сценарієм, відповідно до якого кожній складовій критичної змінної надаються різні значення параметрів кількості і ціни, що дозволяє виявити міру впливу цих складових на одиницю критичних змінних. Таким чином визначають домінуючі статті витрат в інвестиційних, виробничих і реалізаційних витратах, які справляють найбільший вплив на розмір і структуру грошових потоків і формують масу прибутку або доходу.
Результатом аналізу чутливості є визначення беззбитковості проекту, яка характеризується рівновагою обсягів продаж і відповідних витрат (інвестиційних і виробничих). Таку рівновагу називають точкою беззбитковості. В цій точці фірма працює беззбитково.
Беззбитковість досягається за такого рівняння:

(ЦОПВ) · ОВ = ПВрв ,

або

inv7

де ЦО — ціна одиниці продукції;
ПВ — поточні змінні витрати у складі собівартості одиниці продукції;
ОВ — обсяг виробництва в натуральних одиницях;
ПВрв — річна величина постійних витрат.
Для групи виробів беззбитковість визначається шляхом підсумовування всіх витрат на кожний вид товару і зіставлення їх із сумарним обсягом продаж:

inv8

де i — вид товару в групі n.
Аналіз чутливості і беззбитковості дозволяє виявити домінуючі змінні і, варіюючи їх складовими, оцінити проект з точки зору доцільності здійснення інвестицій. Передумовами такого аналізу є стабільна соціально-економічна обстановка в країні і цивілізоване конкурентне середовище.
На будь-якій стадії життєвого циклу інвестицій значення домінуючих змінних можуть суттєво відхилятися від передбачених у проекті. Більше того, можуть виникати нові змінні, які матимуть домінуючий характер. Тому для інвестора набуває першорядного значення аналіз імовірності здійснення проекту.
Крім того, інвестиційний проект повинен бути обґрунтований масштабніше — з точки зору національної економіки. Таку оцінку у світовій практиці прийнято називати економічною і вона покликана обґрунтовувати результативність проекту з позицій вигод держави і всіх верств суспільства.

Література
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП ИТЕМ, 1995.
2. Хавренек П., Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: АОЗТ Интерэксперт “Инфра-М”, 1995.
3. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Либра, 1996.
4. Пересада А. А. Инвестиционный процесс в Украине. — К.: Либра, 1998.
5. Финансы капитализма / Под ред. Б. Г. Болдырева. — М.: Финансы и статистика, 1990.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова)