Головна Головна -> Підручники -> Підручник

Адміністративне право України (В.Б. Авер’янов)


Адміністративне право України (В.Б. Авер’янов)

Зміст

Слово до читача

Вcтуп до академічного курсу

ГЛАВА 1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права § 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права

§ 2. Формування науки адміністративного правав європейських країнах

§ 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права

ГЛАВА 2. Становлення і розвиток українського адміністративного права § 1. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу

§ 2. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права

§ 3. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст.

§ 4. Українська наука адміністративного права радянського періоду

§ 5. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні

ГЛАВА 3. Виконавча влада і державне управління § 1. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість

§ 2. Управління: загальне поняття і соціальна природа

§ 3. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

§ 4. Співвідношення державного управління і виконавчої влади

§ 5. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять

ГЛАВА 4. Предмет, метод і принципи адміністративного права § 1. Необхідність уточнення традиційного погляду на предмет адміністративного права

§ 2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення

§ 3. Метод адміністративного права

§ 4. Сучасна трансформація методу адміністративного права

§ 5. Принципи адміністративного права

ГЛАВА 5. Адміністративно-правова наука і науки про управління § 1. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі

§ 2. Науки про управління та організаційна наука

§ 3. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права

§ 4. Навчальний курс адміністративного права

ГЛАВА 6. Норми адміністративного права § 1. Поняття і структура норм адміністративного права

§ 2. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні управлінських відносин

§ 3. Дія адміністративно-правових норм

§ 4. Види адміністративно-правових норм

ГЛАВА 7. Система адміністративного права та його місце в українській правовій системі § 1. Система адміністративного права: поняття і зміст

§ 2. Підгалузі та інститути в системі адміністративного права

§ 3. Адміністративне право — галузь публічного права

§ 4. Зв’язки адміністративного права з іншими галузями українського права

ГЛАВА 8. Джерела адміністративного права та адміністративне законодавство § 1. Поняття джерел адміністративного права

§ 2. Види джерел адміністративного права

§ 3. Адміністративне законодавство і форми його систематизації

§ 4. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного законодавства

§ 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927 p.: з досвіду створення і реалізації

ГЛАВА 9. Реалізація адміністративно-правових норм § 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм

§ 2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх реалізації

§ 3. Основні риси правозастосовчої діяльності

ГЛАВА 10. Адміністративно-правові відносини § 1. Категорія “адміністративно-правові відносини” у науці адміністративного права

§ 2. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин

§ 3. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти

§ 4. Види адміністративно-правових відносин

§ 5. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин

РОЗДІЛ V. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ГЛАВА 11. Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права § 1. Поняття і види суб’єктів адміністративного права

§ 2. Поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу

ГЛАВА 12. Фізичні особи: адміністративно-правовий статус § 1. Фізична особа як суб’єкт адміністративного права: співвідношення дефініцій

§ 2. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб

§ 3. Врахування вимог Європейської конвенції з прав людини

ГЛАВА 13. Органи виконавчої влади: поняття, система, адміністративно-правовий статус § 1. Поняття і види органів виконавчої влади

§ 2. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови

§ 3. Президент України і система органів виконавчої влади

§ 4. Кабінет Міністрів України

§ 5. Центральні органи виконавчої влади

§ 6. Місцеві органи виконавчої влади

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів

ГЛАВА 14. Адміністративно-правовий статус інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств § 1. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої влади) державних органів

§ 2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування

§ 3. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів місцевого самоврядування

§ 4. Об’єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус

Найваговніші об’єкти впливу адміністративно-правові норми.

РОЗДІЛ VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГЛАВА 15. Функції, компетенція і режими діяльності органів виконавчої влади § 1. Діяльність органів виконавчої влади: загальна характеристика змісту і форм

§ 2. Функції і компетенція органів виконавчої влади

§ 3. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади

§ 4. Адміністративно-правові режими

ГЛАВА 16. Форми державного управління § 1. Поняття і види форм державного управління

§ 2. Поняття і види правових актів управління; вимоги, що ставляться до них

§ 3. Порядок прийняття та чинність правових актів управління

§ 4. Адміністративні договори

ГЛАВА 17. Методи державного управління § 1. Поняття методів державного управління

§ 2. Види методів державного управління

§ 3. Правова форма методів державного управління

РОЗДІЛ VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛАВА 18. Організаційно-правові засади державної служби § 1. Служба у суспільстві та державна служба

§ 2. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад

§ 3. Управління державною службою

§ 4. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика

ГЛАВА 19. Складові елементи інституту державної служби § 1. Проходження державної служби: загальне поняття

§ 2. Стадії проходження державної служби

§ 3. Соціальне забезпечення державних службовців

§ 4. Дисциплінарна відповідальність державних службовців

§ 5. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців

ГЛАВА 20. Контроль у системі засобів забезпечення законності у державному управлінні § 1. Поняття і система засобів забезпечення законності у державному управлінні

§ 2. Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні

§ 3. Класифікація видів державного контролю

§ 4. Контроль з боку органів місцевого самоврядування

§ 5. Контроль з боку громадських організацій

ГЛАВА 21. Види державного контролю § 1. Внутрішній адміністративний контроль

§ 2. Контроль з боку Президента України

§ 3. Парламентський контроль

§ 4. Здійснення парламентського контролю через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Рахункову палату

§ 5. Судовий контроль

§ 6. Прокурорський нагляд

ГЛАВА 22. Засоби захисту прав громадян у державному управлінні § 1. Право громадян на звернення

§ 2. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах державного управління

§ 3. Порядок судового захисту прав громадян у державному управлінні

ГЛАВА 23. Адміністративна юстиція — провідний засіб судового захисту прав громадян у державному управлінні § 1. Створення системи адміністративних судів в Україні

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

§ 2. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах

ГЛАВА 24. Адміністративний примус § 1. Поняття адміністративного примусу

§ 2. Класифікація заходів адміністративного примусу

§ 3. Адміністративно-запобіжні заходи

§ 4. Заходи адміністративного припинення

ГЛАВА 25. Загальні засади адміністративної відповідальності § 1. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче регулювання

§ 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності

§ 4. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів

§ 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення

§ 5. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються адміністративним правом

ГЛАВА 26. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб § 1. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським законодавством

§ 2. Поняття вини юридичної особи

§ 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб

ГЛАВА 27. Адміністративний процес § 1. Поняття адміністративного процесу

§ 2. Принципи адміністративного процесу

§ 3. Правові презумпції адміністративного процесу

http://textbooks.net.ua/content/view/2702/15/

§ 2. Неюрисдикційні адміністративні провадження

§ 3. Юрисдикційні адміністративні провадження

§ 4. Адміністративно-процесуальний статус громадянина

ГЛАВА 29. Окремі види неюрисдикційних проваджень § 1. Реєстраційні провадження

§ 2. Дозвільні провадження

§ 3. Контрольні провадження

ГЛАВА 30. Провадження у справах про адміністративні правопорушення § 1. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

§ 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ ХІ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ ГЛАВА 31. Адміністративне право окремих західноєвропейських країн § 1. Адміністративне право Франції

§ 2. Адміністративне право Німеччини

§ 3. Адміністративне право Великої Британії
Популярні розділи: